داوطلبی تدارک (54) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی

تاریخ نشر: Apr 18, 2018

تاريخ خاتمه: May 09, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اداره مستقل ارگانهای محلی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک (54) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی مورد ضرورت این اداره اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک (حافظه) به شکل رایگان از آمریت تدارکات مدیریت تسهیل قراردادها بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی مدت 21 روز تقویمی به آمریت تدارکات منزل دوم کنکس ها اداره مستقل ارگانهای محلی واقع چهارراهی آریانا ارایه نماید . و آفرها ناوقت رسیده و انترنیتی قابل قبول اداره نمیباشد . تضمین آفر بصورت تضمین بانکی به مبلغ 450000 چهار صدو پنجا هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز شنبه مورخ 22/2/1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در تالار کنفرانس این اداره منزل اول تدویر میگردد.