اعلان تجارتی( اعمار پارکینگ و ارشیف)

تاریخ نشر: Apr 11, 2018

تاريخ خاتمه: May 01, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اداره مستقل ارگانهای محلی اعمار پارکنگ و ارشیف که مشخصات آن درج شرطنامه می باشد در سال مالی 1397 ضرورت دارد، شرکت های ساختمانی که اسناد اصولی به دست داشته باشند میتوانند در مدت 21 یوم تقویمی بعد از نشر اعلان شرطنامه را از آمریت تدارکات واقع چهارراهی آریانا شهرکابل اخذ بعداً در مجلس داوطلبی که به شکل باز تدویر میشود اشتراک نموده که تضمین آفر نیز اخذ میگردد.