اعلان تجارتی ( قراداد یک دربند حویلی واقع ناحیه 10 شهر کابل)

تاریخ نشر: Apr 10, 2018

تاريخ خاتمه: May 01, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اداره مستقل ارگانهای محلی یک دربند حویلی را برای دفاتر کاری ریاست های نظارت و ارزیابی ، ریاست اطلاعات و آگاهی عامه و ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی از بابت سال مالی 1397  با مالک حویلی خیر محمد ولد امیر محمد واقع ناحیه 10 شهر کابل موقعیت دارد به کرایه ماهوار 270000 دو صد و هفتاد هزار افغانی عقد قرارداد می نماید، اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت 7 روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل قانونی آن به آمریت تدارکات واقع چهارراهی آریانا ارایه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده الی تکمیل میعاد فوق الذکر طی مراحل قانونی بعدی عقد قرارداد نخواهد شد.