اعلان تجارتی ( اعمار تعمیر از کانکس)

تاریخ نشر: Apr 10, 2018

تاريخ خاتمه: May 01, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اداره مستقل ارگانهای محلی برای اعمار تعمیر از کانکس که مشخصات آن درج شرطنامه می باشد که مشخصات آن درج شرطنامه می باشد در سال مالی 1397 ضرورت دارد ادارات دولتی و شرکت های تجارتی که اسناد اصولی به دست داشته باشند میتوانند در مدت 21 یوم تقویمی بعد از نشر اعلان شرطنامه را از آمریت تدارکات واقع چهارراهی آریانا واقع شهر کابل اخذ بعدا در مجلس داوطلبی که به شکل باز تدویر میشود اشتراک نموده که تضمین آفر نیز اخذ میگردد.