اعلان تجارتی (پروژه اعمار پارک تفریحی در مرکز ولایت لغمان)

تاریخ نشر: Apr 04, 2018

تاريخ خاتمه: Apr 24, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اداره مستقل ارگانهای محلی پروژه اعمار پارک تفریحی در مرکز ولایت لغمان تطبیق میگردد ، از بودجه غیر اختیاری که تمویل کننده آن کشور هندوستان میباشد برای سال مالی 1397 از روش تدارکات باز ملی با قرارداد باالمقطع که تضمین آفر آن مبلغ (1000000) یک میلیون افغانی و مشخصات آن درج شرطنامه می باشد به اعلان داوطلبی می سپارد .

ادارات دولتی و شرکت های تجارتی که اسناد اصولی بدست داشته باشند می توانند در مدت (21) روز تقویمی بعد از نشر اعلان ، از مدیریت تسهیل قرارداد ها آمریت تدارکات واقع چهارراهی آریانا شهر کابل که شماره ارتباطی آن 0744734544 است بدست آورد.