اعلان تجارتی ( پروژه احداث جقل اندازی 1.5 کیلومتر سرک ولایت بغلان)

تاریخ نشر: Apr 04, 2018

تاريخ خاتمه: Apr 24, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اداره مستقل ارگانهای محلی پروژه احداث و جغل اندازی 1.5  کیلومتر سرک در ولایت بغلان صنعتی تطبیق میگردد ، از بودجه غیراختیاری که تمویل کننده آن کشور هندوستان می باشد برای سال مالی 1397 از روش تدارکات باز ملی با قرار داد باالمقطع که تضمین آفر آن مبلغ 160000 – یک صد و شصت هزار افغانی و مشخصات آن درج شرطنامه می باشد به اعلان داوطلبی می سپارد.

ادارات دولتی و شرکت های تجارتی که اسناد اصولی به دست داشته باشند میتوانند در مدت 21 روز تقویمی بعد از نشر اعلان ، از مدیریت تسهیل قرارداد های آمریت تدارکات واقع چهارراهی آریانا شهر کابل که شماره ارتباطی آن 0744734544 است به دست آورند.