اعلان داوطلبی اداره مستقل ارگان های محلی!

تاریخ نشر: Mar 05, 2018

تاريخ خاتمه: Mar 25, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اعلان داوطلبی اداره مستقل ارگان های محلی!
اداره مستقل ارگان های محلی  برای ریاست های مرکزی (84) قلم قرطاسیه باب و تجهیزات دفتری خویش را از بابت سال مالی 1397 که مشخصات آن درج شرطنامه می باشد به اعلان می سپارد.
ادارات دولتی و شرکت های تجارتی که اسناد اصولی داشته باشند در مدت (21) روز تقویمی بعد از نشر اعلان، از مدیریت تسهیل قرار داد های آمریت تدارکات واقع چهار راهی آریانا شهر کابل بدست آورده در مجلس داوطلبی که به شکل باز تدویر می شود اشتراک نموده و تضمین اخذ گردد.