اعلان قرارداد برای 8MB خدمات انترنتی مرتبط با ریاست برنامه های حمایت مردمی، اداره مستقل ارگانهای محلی

تاریخ نشر: Nov 18, 2017

تاريخ خاتمه: Dec 08, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اداره مستقل ارگانهای محلی برای ریاست برنامه حمایت مردمی خویش به 8MB خدمات انترنت در سال مالی 1397 ضرورت دارد، ادارات دولتی و شرکت های خدماتی که اسناد اصولی به دست داشته باشند، میتوانند به مدت 21 یوم تقویمی بعد از نشر اعلان شرطنامه را از مدیریت قرارداد های ریاست تهیه و خدمات واقع چهارراهی آریانا شهر کابل اخذ، بعداً در مجلس داوطلبی که به شکل باز تدویر میشود اشتراک نموده، با رعایت فقره 3 بند 12 قانون تدارکات ملی طی مراحل میگردد.