اعلان قرارداد برای یک بند حولی مرتبط به یکی از ریاست های اداره مستقل ارگانهای محلی.

تاریخ نشر: Nov 18, 2017

تاريخ خاتمه: Dec 08, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اداره مستقل ارگانهای محلی برای دفاتر کاری ریاست برنامه حمایت مردمی یک بند حولی که دارای 10 اتاق کاری و پارکینک وسیع برای وسایط ضرورت دارد، و دیگر مشخصات آن درج شرطنامه می باشد و در نواحی نهم و دهم شهر کابل، نزدیک به اداره مستقل ارگانهای محلی موقعیت داشته باشد در سال مالی 1397 ضرورت دارد. ادارات دولتی، اشخاص یا رهنمای معاملات که اسناد اصولی به دست داشته باشند، میتوانند به مدت 21 یوم تقویمی بعد از نشر اعلان شرطنامه را از مدیریت قرارداد ها ریاست تهیه و خدمات واقع چهارراهی آریانا شهر کابل اخذ و بعداً در مجلس داوطلبی که به شکل باز تدویر میشود اشتراک نموده، برعایت فقره 3 ماده 12 قانون تدارکات طی مراحل میگردد.