اعلان قرارداد دو قلم تیل و 43 قلم روغنیات

تاریخ نشر: Nov 14, 2017

تاريخ خاتمه: Dec 05, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اداره مسقل ارگانهای محلی دو قلم تیل و (43) قلم روغنیات و ادوات مورد ضرورت وسایط خویش را از بابت سال مالی 1397 که مشخصات آن درج شرطنامه میباشد ضرورت دارد ادارات دولتی و شرکت های تجارتی که خواهش قرارداد آنرا داشته باشند میتواند در مدت (21) یوم تقویمی بعد از نشر اعلان شرطنامه را از ریاست تهیه و خدمات این اداره واقع چهارراهی آریانا شهر کابل بدست آورده بعدأ در مجلس داوطلبی که بشکل باز تدویر میشود اشتراک نموده تضمین اخذ میگردد با رعایت فقره (3) ماده (12) قانون تدارکات طی مراحل میگردد .