اعلان قرارداد 25 قلم مواد اعاشوی و محروقاتی

تاریخ نشر: Nov 14, 2017

تاريخ خاتمه: Dec 05, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اداره مسقل ارگانهای محلی به تعداد (25) قلم مواد اعاشوی و محروقاتی چاشت کارکنان اداره مرکزی خویش را از بابت سال مالی 1397 که مشخصات آن درج شرطنامه میباشد ضرورت دارد شرکت های تجارتی واجد شرایط که اسناد اصولی بدست داشته باشند میتواند در مدت (21) یوم تقویمی بعد از نشر اعلان شرطنامه را از مدیریت قرارداد ها ریاست تهیه و خدمات واقع چهارراهی آریانا شهر کابل بدست آورده بعدأ در مجلس داوطلبی که بشکل باز تدویر میشود اشتراک نموده تضمین اخذ میگردد با رعایت فقره (3) ماده (12) قانون تدارکات طی مراحل میگردد .