اعلان قرارداد انترنت

تاریخ نشر: Nov 14, 2017

تاريخ خاتمه: Dec 05, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اداره مستقل ارگانهای محلی برای دفاتر مرکزی (35MB) انترنت و برای ریاست نظارت و ارزیابی ، اطلاعات و آگاهی عامه و ریاست عمومی انسجام شوراهای محلی (10MB) طور جداگانه خدمات انترنت از بابت سال مالی 1397 ضرورت دارد که مشخصات آن درج شرطنامه میباشد ادارات دولتی و شرکت های تجارتی که اسناد اصولی بدست داشته باشند میتواند در مدت (21) یوم تقویمی بعد از نشر اعلان شرطنامه را از مدیریت قرارداد ها ریاست تهیه و خدمات واقع چهارراهی آریانا شهر کابل بدست آورده بعدأ در مجلس داوطلبی که بشکل باز تدویر میشود اشتراک نموده تضمین اخذ میگردد با رعایت فقره (3) ماده (12) قانون تدارکات طی مراحل میگردد .