اعلان قرارداد یک دربند حویلی کرایی 24 اتاقه

تاریخ نشر: Nov 14, 2017

تاريخ خاتمه: Dec 05, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اداره مستقل ارگانهای محلی برای دفاتر کاری ریاست های نظارت و ارزیابی ، ریاست اطلاعات و آگاهی عامه و ریاست عمومی انسجام شوراهای محلی خویش به یک دربند حویلی که دارای (24) اتاق و یا دو دربند حویلی حد اقل (12) اتاق و پارکینگ لازم وسایط بوده باشد و دیگر مشخصات آن درج شرطنامه میباشد و در نواحی نهم و دهم شهر کابل نزدیک این اداره موقعیت داشته باشد در سال مالی (1397) ضرورت دارد ادارات دولتی ، اشخاص و یا رهنمای معاملات که اسناد اصولی بدست داشته باشند میتواند در مدت (21) یوم تقویمی بعد از نشر اعلان شرطنامه را از مدیریت قرارداد ها ریاست تهیه و خدمات واقع چهارراهی آریانا شهر کابل بدست آورده بعدأ در مجلس داوطلبی که بشکل باز تدویر میشود اشتراک نموده با رعایت فقره (3) ماده (12) قانون تدارکات طی مراحل میگردد .