اعلان قرارداد تیل دیزل، پطرول، روغنیات و ادوات

تاریخ نشر: Nov 14, 2017

تاريخ خاتمه: Dec 05, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اداره مستقل ارگانهای محلی برای ریاست برنامه حمایت خویش مقدار (3600) لیتر تیل دیزل با کیفیت اعلی و مقدار (21600) لیتر تیل پطرول با کیفیت اعلی و روغنیات و ادوات وسایط از بابت سال مالی 1397 ضرورت دارد که مشخصات آن درج شرطنامه میباشد شرکت های دولتی و تجارتی که اسناد اصولی بدست داشته باشند میتواند در مدت (21) یوم تقویمی بعد از نشر اعلان شرطنامه را از مدیریت قراردادها ریاست تهیه و خدمات واقع چهارراهی آریانا شهر کابل بدست آورده بعدأ در مجلس داوطلبی که بشکل باز تدویر میشود اشتراک نموده تضمین اخذ میگردد با رعایت فقره (3) ماه (12) قانون تدارکات طی مراحل میشود .