اعلان ترمیمات امور ساختمانی اداره مستقل ارگانهای محلی

تاریخ نشر: Aug 02, 2017

تاريخ خاتمه: Aug 31, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

این اداره ترمیمات ساختمانی خویش را که مشخصات ان درج شرطنامه میباشد قرارداد مینماید. شرکت های ساختمانی واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته باشند. دعوت بعمل میاید تا درخواستی های خویش را به مدت 21 یوم تقویمی بعد از نشر اعلان به ریاست تهیه و خدمات اداره مستقل ارگانهای محلی واقع چهار راهی آریانا تسلیم و شرطنامه را اخذ نمایند و بعدا در مجلسی که به شکل باز تدویر میگردد. اشتراک نموده تضمین اخذ میگردد.