اعلان برای قرارداد 64 قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی

تاریخ نشر: Jul 29, 2017

تاريخ خاتمه: Aug 18, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اداره مستقل ارگانهای محلی به تعداد 64 قلم وسایل تکنالوژی به ریاست های مرکزی خویش که مشخصات آن درج شرطنامه میباشد قرارداد می نماید. شرکت ها تجارتی و لوژیستیکی واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته باشد دعوت بعمل میاید تا در خواستی های خویش را در مدت 21 یومی تقویمی بعد از نشر اعلان به ریاست تهیه و خدمات اداره مستقل ارگانهای محلی واقع چهار راهی آریانا تسلیم و شرطنامه را ملاحظه و اخذ نمایند و بعدا در مجلس که به شکل باز تدویر میگردد اشتراک نموده تضمین اخذ میگردد.