اعلان داوطلبی برای قرارداد یک عراده واسطه سیدان مودل 2015 صفر کیلومتر.

تاریخ نشر: May 13, 2017

تاريخ خاتمه: Jun 02, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

برنامه حمایت مردمی این اداره به یک عراده واسطه سیدان مودل 2015 صفر کیلومتر که مشخصات ان درج شرطنامه میباشد قرارداد مینماید. شرکت های تجارتی واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته باشند. دعوت بعمل میاید تا درخواستی های خویش را در مدت 21 یوم تقومی بعد از نشر اعلان به ریاست تهیه و خدمات اداره مستقل ارگانهای محلی واقع چهار راهی آریانا تسلیم و شرطنامه را ملاحضه و اخذ نمایید. و بعدا در مجلس که به شکل باز تدویر میگردد. اشتراک نموده تضمین اخذ میگردد.