اعلان داوطلبی امور ساختمانی و اعمار دیوار های ورودی اداره مستقل ارگانهای محلی

تاریخ نشر: Apr 25, 2017

تاريخ خاتمه: May 15, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اداره مستقل ارگانهای محلی ترمیمات امور ساختمانی و اعمار دیوار ورودی اداره مرکزی خویش را که مشخصات ان در شرطنامه درج میباشد قرارداد مینماید. شرکت های ساختمانی واجد شرایط که خواهش قرار داد آنرا داشته باشند. دعوت بعمل میاید تا درخواستی های خویش را در مدت 21 یوم تقویمی بعد از نشر اعلان به ریاست تهیه و خدمات اداره واقع چهار راهی آریانا تسلیم  شرطنامه را اخد نمایند و بعداً در مجلس که به شکل باز تدویر میگردد، اشتراک نموده تضمین اخذ میگردد.