اعلان داوطلبی 95 عراده وسایط پیکپ مودل 2017

تاریخ نشر: Apr 03, 2017

تاريخ خاتمه: Apr 09, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اداره مستقل ارگانهای محلی بتعداد 95 عراده وسایط پیکپ مودل  2017 مورد ضرورت ولسوالان را با شرایط تجارتی یونایتد موتورز به قیمت مجموعی (276،877،500) دو صدو هفتاد شش میلیون هشتصدو هفتاد و هفت هزارو پنجصد افغانی از بابت سال مالی 1396 قرارداد مینماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت 7 روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل قانونی آن بریاست تهیه و خدمات واقع چهار راهی آریانا ارایه نمایند. این اطلاعیه بمعنی عقد قرارداد نبوده الی تکمیل میعاد فوق الذکر طی مراحل قانونی بعدی قرارداد عقد نخواهد شد.