( دعوت برای ارایه درخواستی جهت ثبت شرکتها) اداره تدارکات ملی

تاریخ نشر: Mar 05, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اداره تدارکات ملی

ریاست تسهیلات و تدارکاتی

شماره اعلان: NPA/AOP/VR-0100/1395

دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصمم است تا شرکت های داخلی و بین المللی واجد شرایط را منحیث داوطلبان احتمالی آینده برای پروژه های زیر بنایی بزرگ شناسایی نمایند.

برای نیل به این هدف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد تا سیست ثبت و درجه بندی شرکت ها و کمپنی هایی که در عرصه امور ساختمانی و خدماتی مشورتی فعالیت دارند و علاقه مند کارهای ساختمانی و خدمات مشورتی زیربنایی در افغانستان اند، معرفی نمایند، ثبت نام شرکتها در کتگوری های مختلف زیربنایی طور زیل صورت خواهد گرفت.

الف: پروژه های ساختمانی.

ب: پروژه های خدمات مشورتی.

برای کسب معلومات بیشتر لطفا به وبسایت WWW.NPA.GOV.AF مراجعه نمایید.