اعلان داوطلبی

تاریخ نشر: Jan 15, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اداره مستقل ارګانهای محلی برای ولسوالان و روسای ولایتی خویش به تعداد ( ۹۵ ) عراده پیکپ دو سیته صفر کیلومتر مدل ( ۲۰۱۷ ) که مشخصات آن در شرطنامه درج میباشد از بابت سال مالی ۱۳۹۶ قرارداد مینمایند.

از شرکت های دولتی و تجارتی واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته باشند، دعوت بعمل میاید تا درخواستی های خویش را در مدت ( ۲۱ ) یوم تقویمی بعد از نشر اعلان به ریاست تهیه و خدمات اداره واقع چهار راهی آریانا تسلیم و شرطنامه را اخذ نمایند، و بعداً در مجلس که به روش باز تدویر میګردد، اشتراک نموده تضمین اخذ میګردد.