اعلان داوطلبی

تاریخ نشر: Jan 09, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اداره مستقل ارگانهای محلی به تعداد 70 قلم قرطاسیه باب و تجهیزات دفتری که مشخصات آن در شرطنامه درج میباشد از بابت سال مالی 1396 قرارداد مینماید. شرکتهای دولتی و تجارتی واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته باشند . دعوت بعمل می آید تا در خواستی های خویش را در مدت (21) یوم تقویمی بعد از نشر اعلان به ریاست تهیه و خدمات اداره مستقل ارگانهای محلی واقع چهارراهی آریانا تسلیم و شرطنامه را اخذ نمایند. و بعداً در مجلس که به شکل باز تدویر میگردد اشتراک نموده تضمین اخذ میگردد.