اعلان داوطلبی برای کرایه گیری موترهای کرولا 2007 و واگن برای دفتر کابل و ولایات کشور( برنامه میثاق شهروندی)

تاریخ نشر: Jan 28, 2017

تاريخ خاتمه: Feb 18, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

معلومات ضمیمه می باشد