داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان قرارداد برای یک بند حولی مرتبط به یکی از ریاست های اداره مستقل ارگانهای محلی.
اداره مستقل ارگانهای محلی برای دفاتر کاری ریاست برنامه حمایت مردمی یک بند حولی که دارای 10 اتاق کاری و پارکینک وسیع برای وسایط ضرورت دارد، و دیگر مشخصات آن درج شرطنامه می باشد و در نواحی نهم و دهم شهر کابل، نزدیک به اداره مستقل ارگانهای محلی...
Nov 18, 2017 Dec 08, 2017
اعلان قرارداد برای 8MB خدمات انترنتی مرتبط با ریاست برنامه های حمایت مردمی، اداره مستقل ارگانهای محلی
اداره مستقل ارگانهای محلی برای ریاست برنامه حمایت مردمی خویش به 8MB خدمات انترنت در سال مالی 1397 ضرورت دارد، ادارات دولتی و شرکت های خدماتی که اسناد اصولی به دست داشته باشند، میتوانند به مدت 21 یوم تقویمی بعد از نشر اعلان شرطنامه را از مدیریت...
Nov 18, 2017 Dec 08, 2017
اعلان قرارداد دو قلم تیل و 43 قلم روغنیات
اداره مسقل ارگانهای محلی دو قلم تیل و (43) قلم روغنیات و ادوات مورد ضرورت وسایط خویش را از بابت سال مالی 1397 که مشخصات آن درج شرطنامه میباشد ضرورت دارد ادارات دولتی و شرکت های تجارتی که خواهش قرارداد آنرا داشته باشند میتواند در مدت (21) یوم...
Nov 14, 2017 Dec 05, 2017
اعلان قرارداد 25 قلم مواد اعاشوی و محروقاتی
اداره مسقل ارگانهای محلی به تعداد (25) قلم مواد اعاشوی و محروقاتی چاشت کارکنان اداره مرکزی خویش را از بابت سال مالی 1397 که مشخصات آن درج شرطنامه میباشد ضرورت دارد شرکت های تجارتی واجد شرایط که اسناد اصولی بدست داشته باشند میتواند در مدت (21) یوم...
Nov 14, 2017 Dec 05, 2017
اعلان قرارداد انترنت
اداره مستقل ارگانهای محلی برای دفاتر مرکزی (35MB) انترنت و برای ریاست نظارت و ارزیابی ، اطلاعات و آگاهی عامه و ریاست عمومی انسجام شوراهای محلی (10MB) طور جداگانه خدمات انترنت از بابت سال مالی 1397 ضرورت دارد که مشخصات آن درج شرطنامه میباشد ادارات...
Nov 14, 2017 Dec 05, 2017
اعلان قرارداد یک دربند حویلی کرایی 24 اتاقه
اداره مستقل ارگانهای محلی برای دفاتر کاری ریاست های نظارت و ارزیابی ، ریاست اطلاعات و آگاهی عامه و ریاست عمومی انسجام شوراهای محلی خویش به یک دربند حویلی که دارای (24) اتاق و یا دو دربند حویلی حد اقل (12) اتاق و پارکینگ لازم وسایط بوده باشد و دیگر...
Nov 14, 2017 Dec 05, 2017
اعلان قرارداد تیل دیزل، پطرول، روغنیات و ادوات
اداره مستقل ارگانهای محلی برای ریاست برنامه حمایت خویش مقدار (3600) لیتر تیل دیزل با کیفیت اعلی و مقدار (21600) لیتر تیل پطرول با کیفیت اعلی و روغنیات و ادوات وسایط از بابت سال مالی 1397 ضرورت دارد که مشخصات آن درج شرطنامه میباشد شرکت های دولتی و...
Nov 14, 2017 Dec 05, 2017
اعلان ترمیمات امور ساختمانی اداره مستقل ارگانهای محلی
این اداره ترمیمات ساختمانی خویش را که مشخصات ان درج شرطنامه میباشد قرارداد مینماید. شرکت های ساختمانی واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته باشند. دعوت بعمل میاید تا درخواستی های خویش را به مدت 21 یوم تقویمی بعد از نشر اعلان به ریاست تهیه و خدمات...
Aug 02, 2017 Aug 31, 2017
اعلان برای قرارداد 64 قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی
اداره مستقل ارگانهای محلی به تعداد 64 قلم وسایل تکنالوژی به ریاست های مرکزی خویش که مشخصات آن درج شرطنامه میباشد قرارداد می نماید. شرکت ها تجارتی و لوژیستیکی واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته باشد دعوت بعمل میاید تا در خواستی های خویش را در...
Jul 29, 2017 Aug 18, 2017
اعلان داوطلبی برای قرارداد یک عراده واسطه سیدان مودل 2015 صفر کیلومتر.
برنامه حمایت مردمی این اداره به یک عراده واسطه سیدان مودل 2015 صفر کیلومتر که مشخصات ان درج شرطنامه میباشد قرارداد مینماید. شرکت های تجارتی واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته باشند. دعوت بعمل میاید تا درخواستی های خویش را در مدت 21 یوم تقومی...
May 13, 2017 Jun 02, 2017
صفحه 1 از 4
قبل1234بعد