داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان داوطلبی امور ساختمانی و اعمار دیوار های ورودی اداره مستقل ارگانهای محلی
اداره مستقل ارگانهای محلی ترمیمات امور ساختمانی و اعمار دیوار ورودی اداره مرکزی خویش را که مشخصات ان در شرطنامه درج میباشد قرارداد مینماید. شرکت های ساختمانی واجد شرایط که خواهش قرار داد آنرا داشته باشند. دعوت بعمل میاید تا درخواستی های خویش را در...
Apr 25, 2017 May 15, 2017
اعلان

اداره مستقل ارگانهای محلی...

Apr 03, 2017 Apr 09, 2017
( دعوت برای ارایه درخواستی جهت ثبت شرکتها)

اداره تدارکات ملی

Mar 05, 2017 -
اعلان داوطلبی برای کرایه گیری موترهای کرولا 2007 و واگن برای دفتر کابل و ولایات کشور( برنامه میثاق شهروندی)
معلومات ضمیمه می باشد
Jan 28, 2017 Feb 18, 2017
اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبی
اداره مستقل ارگانهای محلی به تعداد 70 قلم قرطاسیه باب و تجهیزات دفتری که مشخصات آن در شرطنامه درج میباشد از بابت سال مالی 1396 قرارداد مینماید. شرکتهای دولتی و تجارتی واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته باشند . دعوت بعمل می آید...

Jan 09, 2017 -
اعلان داوطلبی
اداره مستقل ارگانهای محلی برای (56) عراده وسایط دیزلی و پطرولی مرکزی خویش پرزه جات را که مشخصات آن در شرطنامه درج میباشد قرارداد مینماید. شرکتهای تجارتی واجد شرایط که خواهش قرارداد انرا داشته باشند. دعوت بعمل میاید تا درخواستی های خویش را در مدت...
Jan 07, 2017 Jan 27, 2017
اعلان داوطلبی
اداره مستقل ارگانهای محلی جهت رفع نیازمندی انترنت اداره مرکزی خویش که مشخصات مکمل آن در ج شرطنامه میباشد از بابت سال مالی 1396 قرار داد مینماید . شرکت های دولتی و خدماتی واجدشرایط که خواهش قرار داد آنرا داشته باشند . عودت بعمل میاید تا در خواستی...
Dec 17, 2016 -
اعلان داوطلبی
اداره مستقل ارگانهای محلی جهت رفع نیازمندی انترنت اداره مرکزی خویش که مشخصات مکمل آن در ج شرطنامه میباشد از بابت سال مالی 1396 قرار داد مینماید . شرکت های دولتی و خدماتی واجدشرایط که خواهش قرار داد آنرا داشته باشند . عودت بعمل میاید تا در خواستی...
Dec 17, 2016 -
اعلان داوطلبی
اداره مستقل ارگانهای محلی دو قلم تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت وسایط مرکزی خویش را که مشخصات آن در شرطنامه درج میباشد قرارداد مینماید. شرکت های تجارتی دولتی و خصوصی واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته میباشند. دعوت بعمل میاید تا درخواستی های خویش...
Nov 26, 2016 -
صفحه 1 از 4
قبل1234بعد