داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان ترمیمات امور ساختمانی اداره مستقل ارگانهای محلی
این اداره ترمیمات ساختمانی خویش را که مشخصات ان درج شرطنامه میباشد قرارداد مینماید. شرکت های ساختمانی واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته باشند. دعوت بعمل میاید تا درخواستی های خویش را به مدت 21 یوم تقویمی بعد از نشر اعلان به ریاست تهیه و خدمات...
Aug 02, 2017 Aug 31, 2017
اعلان برای قرارداد 64 قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی
اداره مستقل ارگانهای محلی به تعداد 64 قلم وسایل تکنالوژی به ریاست های مرکزی خویش که مشخصات آن درج شرطنامه میباشد قرارداد می نماید. شرکت ها تجارتی و لوژیستیکی واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته باشد دعوت بعمل میاید تا در خواستی های خویش را در...
Jul 29, 2017 Aug 18, 2017
اعلان داوطلبی برای قرارداد یک عراده واسطه سیدان مودل 2015 صفر کیلومتر.
برنامه حمایت مردمی این اداره به یک عراده واسطه سیدان مودل 2015 صفر کیلومتر که مشخصات ان درج شرطنامه میباشد قرارداد مینماید. شرکت های تجارتی واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته باشند. دعوت بعمل میاید تا درخواستی های خویش را در مدت 21 یوم تقومی...
May 13, 2017 Jun 02, 2017
اعلان داوطلبی امور ساختمانی و اعمار دیوار های ورودی اداره مستقل ارگانهای محلی
اداره مستقل ارگانهای محلی ترمیمات امور ساختمانی و اعمار دیوار ورودی اداره مرکزی خویش را که مشخصات ان در شرطنامه درج میباشد قرارداد مینماید. شرکت های ساختمانی واجد شرایط که خواهش قرار داد آنرا داشته باشند. دعوت بعمل میاید تا درخواستی های خویش را در...
Apr 25, 2017 May 15, 2017
اعلان داوطلبی 95 عراده وسایط پیکپ مودل 2017

اداره مستقل ارگانهای محلی...

Apr 03, 2017 Apr 09, 2017
( دعوت برای ارایه درخواستی جهت ثبت شرکتها) اداره تدارکات ملی

اداره تدارکات ملی

Mar 05, 2017 -
اعلان داوطلبی برای کرایه گیری موترهای کرولا 2007 و واگن برای دفتر کابل و ولایات کشور( برنامه میثاق شهروندی)
معلومات ضمیمه می باشد
Jan 28, 2017 Feb 18, 2017
اعلان داوطلبی
اداره مستقل ارگانهای محلی دو قلم تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت وسایط مرکزی خویش را که مشخصات آن در شرطنامه درج میباشد قرارداد مینماید. شرکت های تجارتی دولتی و خصوصی واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته میباشند. دعوت بعمل میاید تا درخواستی های خویش...
Nov 26, 2016 -
اعلان داوطلبی
ریاست نظـارت و ارزبـابی ایـن اداره به یک در بنـد حـویلی بـرای دفـاتر خویش کـه مشخصـات آن درج شـرطنامه میباشـد موقعیـت آن در نـواحی 9-10 شـهر کابـل بـوده باشد ضـرورت دارد. ادارات دولتـی، اشخــاص ویـا رهنـمای معـامـلات که ثبـت داشته با شـند و با...
Oct 31, 2016 -
اعلان داوطلبی
اداره مستقل ارگانهای محلی جهت مصـارف طعامخانه کارکنان اداره مرکزی خویش به تعداد (21) قلم مواد اعاشوی ومحروقاتی که مشخصـات آن شـرطنامه در ج میباشد قرار داد مینماید شرکت های دولتی وخوصی واجد شرایط که خواهش قرار داد آنرا داشته باشند. دعوت بعمل میاید...
Oct 31, 2016 -
صفحه 1 از 4
قبل1234بعد