هفته نامه حکومت داری محلی

جمهوری اسلامی افغانستان

اداره مستقل ارگانهای محلی

ریاست اطلاعات و آگاهی عامه

 

هفته نامه حکومت داری محلی

هفته نامه حکومت داری محلی شماره سوم جلد اول............................... دانلود فایل

هفته نامه حکومت داری محلی شماره دوم جلد اول............................... دانلود فایل

هفته نامه حکومت داری محلی شماره اول جلد اول............................... دانلود فایل