گزارش ها

گزارش ربع اول (1 جدی 1395 الی 30حوت 1395) سال مالی(1396)....... دانلود فایل

گزارش سالانه اداره مستقل ارگانهای محلی سال 1395 .............. دانلود فایل

گزارش تفصیلی فعالیت ها و دست آوردهای ولایات طی سال مالی 1395 ........ دانلود فایل

دستاورد های کلیدی دوساله، مشکلات موجود و راهکارهای آینده...........................دانلود فایل

گزارش کاری ششه ماهه اداره مستقل ارگانهای محلی از بابت سال 1394..............دانلود فایل

گزارش پلان صد روزه اداره مستقل ارگانهای محلی 21 سنبله الی 30 قوس سال 1394 ..........دانلود فایل

گزارش سالانه اداره مستقل ارگانهای محلی سال 1393 .........دانلود فایل

گزارش سالانه اداره مستقل ارگانهای محلی سال 1392 ........دانلود فایل

گزارش سالانه اداره مستقل ارگانهای محلی سال 1391......... دانلود فایل