دستاوردها

فعالیت ها و دست آورد های عمده ریاست نظارت و ارزیابی (سال مالی - 1396)

 

بخش تخنیکی:

1.     ارزیابی سطح تهدیدات امنیتی شهرها و ولسوالی های کشور: دو دور ارزیابی ربعوار از سطح تهدیدات امنیتی و حضور دولت در ولسوالی ها و شهرهای کشور از دید حکومتداری محلی با جمع آوری معلومات از طریق ولایات صورت گرفته است. معلومات جمع آوری شده از 34 شهر و 383 ولسوالی در مورد وضعیت، عوامل و پیشنهادات جهت رفع تهدیدات و عدم حضور دولت در ولسوالی ها در مرکز تحلیل گردیده گزارش تفصیلی آن با مقام عالی ریاست جمهوری، شورای امنیت ملی، نهادهای امنیتی و سایر نهادهای همکار این اداره شریک ساخته شده است.

2.     گزارش دهی ربعوار ولایات در مقابل پلان های سالانه: جهت تعقیب و تطبیق پلان های سالانه ولایات، ریاست نظارت و ارزیابی این اداره (4) مرتبه گزارشات ربعوار ولایات را در مورد تطبیق پلان سالانه شان جهت بررسی پیشرفت کاری ولایات به طور منظم جمع آوری و بعد از توحید و تحلیل به دفتر مقام عالی ریاست جمهور ارسال نموده است.

3.     گزارش دهی ربعوار دفتر مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی: به تعداد (4) گزارش ربعوار در مورد پیشرفت کاری دفتر مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی مطابق پلان سالانه 1396 ترتیب و به طور منظم به مقام عالی ریاست جمهوری ارسال گردیده است.

4.     تعقیب و گزارش دهی از تصامیم کابینه و تعهدات وزارت ها: بعد از تکمیل چهار دور نشست های والیان 33 ولایت با کابینه که در آن یک سلسله تعهدات برای سال مالی 1395 صورت گرفت، این ریاست مطابق هدایت مقام عالی و به اساس مکانیزم توافق شده، گزارش سالانه ولایات در مورد پیشرفت کاری وزارت ها و ادارات دولتی در مقابل تعهدات شان را از (33) ولایت کشور جمع آوری و بعد از تحلیل و توحید از طریق رهبری این اداره به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارایه نمود. متعاقباً مطابق هدایت مقام عالی، گزارشات وزارت ها و ادارات مستقل در مورد دلایل عدم تطبیق تعهدات و مشکلات که مانع تطبیق تصامیم و تعهدات در ولایات شده بود را جمع آوری و بعد از تحلیل و توحید به مقام عالی ریاست ارسال نموده است.

5.     جمع آوری و تحلیل گزارش و ارقام ماهوار والیان (13 شاخص عمده): مطابق فورم ترتیب شده که تمرکز بالای (13) شاخص عمده می نماید معلومات و ارقام به طور ماهوار از ولایات جمع آوری گردیده بعد از توحید به مقام رهبری اداره شریک شده است.

6.     پروفایل سازی و بررسی وضعیت مراکز ولایات و ولسوالی های کشور: معلومات جامع از وضعیت فعلی در چند بخش عمده چون (حکومتداری، انکشافی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی) جهت پروفایل سازی از (362) ولسوالی و (32) مراکز ولایات کشور جمع آوری شده است.

7.     سفر های تیم نظارت و ارزیابی در ولایات: تیم نظارت و ارزیابی در (5) ولایت (هرات، خوست، زابل، هلمند، کابل) به منظور بررسی و ارزیابی های خاص به طور مستقیم و یا در جمع هیات مؤظف شده سفر نموده اند.

8.     انکشاف سیستم مدیریت معلوماتی برای حکومتداری محلی: ریاست نظارت و ارزیابی جهت تنظیم بهتر معلومات و گزارشات و وصل نمودن ولایات با مرکز، سیستم مدیریت معلوماتی برای اداره را به حمایت تخنیکی و مالی برنامه (لوگو) دیزاین نموده تحت کار قرار دارد.

9.      تدویر ورکشاب ملی نظارت و ارزیابی: ریاست نظارت و ارزیابی اولین برنامه آموزشی دو روزه ای تخنیکی و مسلکی را در مورد نظارت، ارزیابی و گزارش دهی برای کارمندان (34) ولایت کشور (رؤسای خدمات سکتوری و تخنیکی و کارشناسان جدیدالتقرر نظارت و ارزیابی) و همچنان کارشناسان مرکزی این ریاست در کابل تدویر نمود که ضمن بهبود روابط کاری در دانش و مهارت های تخنیکی کارمندان ولایات کمک نموده است.

10.  ارزیابی برنامه های اداره مستقل ارگانهای محلی: جهت دریافت مؤثریت و پیشرفت کاری برنامه ها، این ریاست ارزیابی برنامه های حمایوی این اداره را از دید ولایات، ریاست های مرکزی و ادارات تطبیق کننده برنامه ها انجام داده و گزارش آن را با تیم رهبری اداره شریک نموده است.

هماهنگی و حمایت:

ریاست نظارت و ارزیابی ضمن پیشبرد فعالیت ها و وظایف اساسی خویش در هماهنگی کامل با دیگر ریاست ها و بخش ها، در موارد مختلف با سایر بخش های این اداره و ولایات همکاری و حمایت تخنیکی نموده است. به گونه مثال:

a.     طرح نشست های والیان با کابینه (کنفرانس ملی والیان)

b.     پروپوزل اداره مستقل ارگانهای محلی برای برنامه (CBR)

c.      تحلیل و ترتیب گزارشات و معلومات در موارد مختلف (مصوبات کابینه، برنامه ها، ارزیابی های خاص و طرزالعمل ها/رهنمود ها)