دستاوردها

دستآورد های عمده ریاست نظارت و ارزیابی طی سال 1395:

o             ارزیابی تهدیدات امنیتی ولسوالی های کشور: چهار دور ارزیابی ربعوار از سطح تهدیدات امنیتی و حضور دولت در ولسوالی های کشور صورت گرفته است. گزارشات تحلیلی به رهبری اداره، مقام عالی و سایر ادارات شریک شده است.

o             ارزیابی اجراات رؤسای واحدهای دومی وزارت ها/ادارات توسط والیان:  به تعداد (1126) رؤسای واحد های دومی در (34) ولایت کشور توسط والیان ارزیابی گردیده است. گزارش تحلیلی از نتائج به رهبری اداره و مقام عالی ریاست جمهوری ارسال گردیده است.

o             ارزیابی ولسوالی های سرحدی:  تعداد (89) ولسوالی سرحدی در (20) ولایت کشور تثبیت و خطرات موجود و احتمالی آنها شناسائی شده است.

o             مکانیزم گزارش دهی ولایات در مقابل پلان های ربعوار:  این اداره (4)  مرتبه گزارشات  )ربعوار(  ولایات را جمع آوری نموده است. گزارشات بعد از تحلیل و توحید به اداره امور ریاست جمهوری ارسال گردیده است.

o             مکانیزم تعقیب و گزارش دهی ولایات در مقابل تصامیم  VTC :  به تعداد (9) گزارش ماهوار و (1) گزارش سالانه از تطبیق تصامیم دو دوره کنفرانس های ویدیوئی مقام عالی ریاست جمهوری با 34 والیان کشور جمع آوری گردیده است. گزارش تحلیلی و تفصیلی به رهبری اداره و مقام عالی ریاست جمهوری شریک شده است.

o             مکانیزم تعقیب و گزارش دهی تصامیم کابینه و تعهدات وزارت ها:  بعد از تکمیل چهار دور نشست های والیان 33 ولایت با کابینه، (4)  دور گزارش دهی ربعوار از تمام ولایات صورت گرفته است. گزارشات به طور منظم به رهبری اداره و مقام عالی ریاست جمهوری شریک گردیده است.

o             ارزیابی ولسوالی های پنچ گانه کشور:  بررسی ولسوالی های کشور از ابعاد مختلف چون) موقعیت جغرافیائی، دارای منابع طبیعی و معادن و غیره..) صورت گرفته است.

o             گزارش و ارقام ماهوار والیان (13 شاخص عمده): گزارشات ماهوار برای (11) ماه جمع آوری و تحلیل گردیده است.

o             تهیه و ترتیب گزارش شش ماهه و یک ساله اداره:  گزارش تفصیلی شش ماهه اداره  و  همچنان گزارش یک ساله اداره مستقل ارگان محلی برای سال مالی (1395) به سه لسان (دری، پشتو و انگلیسی) تهیه و ترتیب گردیده است.

o             طرح سیستم مدیریت معلوماتی برای حکومتداری محلی:  طرح ایجاد سیستم مدیریت معلوماتی را برای اداره ترتیب گردیده تحت تطبیق است.

o             تعقیب و گزارش دهی ربعوار از پلان سالانه اداره مستقل ارگانهای محلی:  سه دور گزارشات ربعوار و یک گزارش سالانه از تطبیق پلان سالانه اداره ترتیب گردیده است.

o             ایجاد سیستم معلومات جغرافیائی/  نقشه ها (GIS):  سیستم معلومات جغرافیائی و تهیه نقشه ها جهت تحلیل و ارایه بهتر معلومات در ریاست نظارت و ارزیابی ا ایجاد گردیده است.