پلان های آینده

پلان کاری ریاست نظارت و ارزیابی برای سال 1396

1.  هم طراز ساختن ریاست نظارت و ارزیابی مطابق برنامه ملی دارای اولویت برای حکومتداری محلی اداره مستقل ارگانهای محلی؛

 • بازنگری چهارچوب نظارت و ارزیابی مطابق پالیسی ملی ادارات محلی و برنامه های ملی دارای اولویت حکومتداری محلی.
 • بازنگری و بهبود روند نظارت، سیستم گزارشدهی، و ایجاد یک دیتابیس جامع تحت عنوان سیستم مدیریت معلومات حکومتداری محلی (LGMIS).
 • بازنگری (سیستم منظم معلومات جغرافیای) جهت حفظ و نگهداشت معلومات و ارقام دریافت شده مرکز و ولایات.
 • هماهنگی در مورد پیشبرد نظارت و ارزیابی با ریاست های اداره مرکزی.
 • هم طراز ساختن تشکیل و لایحه وظایف ریاست و کارمندان مطابق چارچوب منظور شده ریاست نظارت و ارزیابی.
 • تعدیل/ بازنگری ابزار های نظارت و ارزیابی برای عملی نمودن چارچوب منطقی نظارت و ارزیابی.
 • ترتیب و تهیه نقشه ها به اساس معلومات جمع آوری شده جهت ارائه آمار تحلیلی روی نقشه.

.2  مدیریت، تحلیل و توحید گزارشات و ارزیابی های جمع آوری شده و شریک سازی آن با رهبری اداره و سایر ادارات ذیربط؛

 • گزارشات فعالیت های ربعوار در مقابل پلان های پلانهای سالانه ولایات.
 • گزارشات دستآورد های سالانه ولایات کشور.
 • گزارشات ارزیابی تهدیدات امنیتی و حضور حکومت در ولسوالی ها و مراکز ولایات.
 • گزارشات ارزیابی ولسوالی های سرحدی ولایات کشور.
 • گزارشات ارزیابی حضور سارنوالی ها و محاکم در ولسوالی های ولایات.
 • گزارشات فعالیت و پیشرفت های برنامه های تحت اجراء اداره مرکزی.

.3   تقویت و ایجاد سیستم مؤثر نظارت و ارزیابی برای ادارات محلی و انجام ارزیابی ادارات محلی:

 • معرفی و ارایه چارچوب نظارت و ارزیابی به ریاست های مرکزی، ولایات، شاروالی ها و شوراهای ولایتی.
 • تدوین ابزار جهت نظارت و ارزیابی از اجراات ادارات محلی (دفاتر والیان، ولسوالی ها، شاروالی ها و شوراهای ولایتی).
 • ایجاد میکانیزم مؤثر گزارش گیری و معلومات در مورد اجراات و فعالیت های ادارات محلی (دفاتر والیان، ولسوالی ها، شاروالی ها و شوراهای ولایتی) در هماهنگی با معینیت ها و ریاست های مربوطه.

 

.4   ظرفیت سازی بیشتر کارمندان موجود و کارمندان جدیدالتقرر و تطبیق اصلاحات لازم سیستم نظارت، ارزیابی و گزارش دهی در سطح مرکز، زونها و ولایات.

.5   تهیه پلان سال 1397 ریاست نظارت و ارزیابی.