پروفایل و وظایف ریاست

وظایف و مکلفیت های ریاست نظارت و ارزیابی:

 

·        اداره، هماهنگی و انجام دادن تمام فعالیت هاي نظارت و ارزیابی مربوط به اداره مستقل ارگانهاي محلی و برنامه هاي آن هم در سطح ملی و هم در سطح محلی در مطابقت با چارچوب انکشاف یافته است.

·        جمع آوري، طی مراحل و تحلیل و تجزیه منظم اطلاعات از برنامه ها و ریاست هاي مختلف اداره مستقل ارگانهاي محلی و مقام هاي ولایت/مقام هاي ولسوالی در مورد اجراات و فعالیت هاي اداره مستقل ارگانهاي محلی.

·        راه اندازي بازدید هاي نظارت ساحوي به ولایات و حوزه ها براي بررسی اطلاعات جمعآوري شده و نظارت از وضعیت و اجراات برنامه ها و فعالیت هاي اداره مستقل ارگانهاي محلی.

·        تامین اینکه تمام اطلاعات جمعآوري شده هم بصورت مستقیم توسط تیم نظارت و ارزیابی اداره مستقل ارگانهاي محلی و هم بصورت غیر مستقیم توسط برنامه ها در دیتابیس مرکزي حفظ و نگهداري شود و قادر باشد تا بنابر درخواست هیئت رهبري و تمویل کنندگان/ شرکاء معلومات فراهم نماید.

·        تهیه گزارشات منظم پیشرفت و تحلیلی به هیئت رهبري اداره مستقل ارگانهاي محلی و سایر شرکاء در مورد برنامه ها، فعالیت ها، دستآورد ها و ارائه سفارشات واقع بینانه در مورد چگونگی بهبود اقدامات و فعالیت ها.

·        فراهم آوري معلومات و گزارشات تخنیکی و تحلیلی نظارت و ارزیابی جهت غنی سازي چارچوب ها و شاخص هاي ملی.

·        راه اندازي و هماهنگی ارزیابی هاي دوره اي، سروي ها و ارزیابی هاي اداره مستقل ارگانهاي محلی و تامین ارتباط آنها با شاخص ها چارچوب کلی نظارت و ارزیابی.

·        فراهم آوري حمایت و همکاري تخنیکی در عرصه نظارت و ارزیابی به کارمندان اداره مستقل ارگانهاي محلی و برنامه هاي مختلف براي تامین اینکه تمام شرکاء پرسونل از کار هاي نظارت و ارزیابی آگاه باشند.

·        مدیریت، هماهنگی و تامین اینکه تمام فعالیت ها / بخش هاي نظارت و ارزیابی توسط سایر برنامه ها / ریاست ها در مطابقت با شاخص ها و چارچوب کلی نظارت و ارزیابی اداره مستقل ارگانهاي محلی قرار داشته باشد.

  • تامین ارتباط قوي و گزارشدهی معیاري و گردش معلومات از/به نهاد هاي محلی با دفتر مرکزي اداره مستقل ارگانهاي محلی راه اندازي و تسهیل آموزش ها و ورکشاپ هاي نظارت وارزیابی براي کارمندان مرکز و ولایات و برنامه هاي اداره مستقل ارگانهاي محلی.