چارت تشکیلاتی

معرفی ریاست نظارت و ارزیابی

ریاست نظارت و ارزیابی در ساختار اداره مستقل ارگانهاي محلی در سال 1391 منظور شده است و یک ریاست مستقل گزارش ده به رئیس عمومی این اداره میباشد.

هدف اصلی موجودیت ریاست نظارت و ارزیابی در اداره مستقل ارگانهاي محلی؛ حصول اطمینان از تطبیق و اجراآت مطابق پلان ها و پالیسی ها و اهداف اداره بوده و در بهبود عملکرد ها و اجراآت همواره تلاش می ورزد.

ساختار تشکیلاتی ریاست نظارت و ارزیابی منظور شده سال 1395 و 1396

ریاست نظارت و ارزیابی دارای (3) آمریت و (10) کارشناس تخنیکی می باشد.