بیوگرافی رئیس

بیوگرافی محمد حامد سروری رئیس نظارت و ارزیابی اداره مستقل ارگانهای محلی

 

محمد حامد سروری در سال 1363 در ناحیه ششم ولایت کابل متولد شده است. آقای سروری یکی از جوانان با استعداد، فعال و مبتکر کشور ما می باشد که تحصیلات ابتدایی و متوسطه خویش را در افغانستان و کشور همسایه پاکستان به اتمام رسانیده است. وی تحصیلات عالی خویشرا به درجه لیسانس در بخش اداره و تجارت (اقتصاد) تکمیل نموده است. ایشان بر علاوه لسان های ملی کشور (دری و پشتو) به لسان انگلیسی نیز تسلط کامل داشته و کار با کمپیوتر و سایر تکنالوژی های مدرن امروز، جزء زندگی روزمره وی میباشد.

 

 

 

محمد حامد سروری از مدت دوازده (12) سال بدینسو با ادارات مختلف دولتی، غیردولتی (ملل متحد و موسسات بین المللی) در بخش های مختلف وظیفه انجام داده است. ایشان مدت چهار سال با سازمان خوراکه ملل متحد (UNFAO) در بخش مالی و اداری و بخش نظارت و ارزیابی ایفای وظیفه نموده است. همچنان یک سال و شش ماه با برنامه همبستگی ملی (NSP)  در وزارت احیا و انکشاف دهات منحیث مشاور و مسؤول واحد نظارت آن برنامه وظیفه انجام داده است. سپس سروری مینحیث مسؤول بخش نظارت وارزیابی برنامه حمایت از روند انتخابات در سازمان بین المللی حمایت از انتخابات یا (IFES)  و نیز  برای مدت یکسال در دفتر بنیاد آسیا (The Asia Foundation)  مینحیث مسؤول بخش نظارت و ارزیابی برنامه بودجۀ اضافی مبتنی برنتایج برای دفاتر والیان وظیفه اجراء نموده است.

 

آقای سروری در اواخر سال 2010 با اداره مستقل ارگانهای محلی در کابل وظیفه ای خویشرا آغاز نمود و نقش مهمی در بخش های مختلف چون پروسه انتقال، هماهنگی با دونر ها، نظارت و ارزیابی، گزارش دهی و انجام ارزیابی ها به سطح ملی و محلی ایفا نمود.

با سعی و تلاش شبانه روزی، محمد حامد سروری با همکاری سایر ریاست های این اداره، توانست ریاست نظارت و ارزیابی که یکی از بخش های کلیدی و مهم اداره مستقل ارگانهای محلی می باشد را در سال 2012 در این اداره ایجاد نماید.

محمد حامد سروری در طرح، انکشاف و تطبیق سیستم های نظارت و ارزیابی نظر به نیازمندی اداره/برنامه و پروژه که قابل تطبیق و با شرایط محیطی و فرهنگی افغانستان سازگار باشد، از مهارت و تجارب خاص برخوردار بوده و در تحلیل و تجزیه، گزارش نویسی و ارتباطات که بخش های مهمی نظارت و ارزیابی میباشد مهارت خوبی دارد.

قسمیکه در بالا تذکر داده شد، آقای سروری در بخش های مختلف مدیریتی در سطوح مختلف ایفای وظیفه نموده و در مدیریت و کارکردن با اشخاص مختلف از دانش، مهارت و تجارب خوب برخوردار است.