دستاوردها

ادارة مستقل ارگانهای محلی

ریاست تفتیش داخلی

گزارش سال مالی 1395

(1 جدی 1394 الی 30 قوس 1395)

تاریخ ارائه گزارش   8/9/1395

 ماه: قوس سال:1395

خلاصه گزارش:

دراین بخش فشردۀ گزارش ریاست ریاست تفتیش داخلی نگاشته شده است.

ریاست تفتیش داخلی طی سال مالی 1395 مطابق به پلان کاری سالانه خویش بیست و پنج ولایت کشور را مورد برسی و تفتیش قرار داده است، پلان ریاست تفتیش داخلی بعد از منظوری مقام محترم اداره مستقل ارگانهای محلی، جهت همآهنگی و جلوگیری از تداخل وظیفوی پانزده روز قبل از شروع هر ربع به اداره محترم عالی تفتیش دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارسال می گردد و بعد تائیدی آن اداره محترم جهت تطبیق آن به مراجع تحت تفتیش گروپ های مفتشین بخاطر بررسی و تفتیش امورات مالی، حسابی و اداری اعزام می گردند که بعد از عزیمت به مرکز گزارشات شان تحلیل و به مراجع مربوطه جهت تطبیق و تحقق آن ارسال می گردند.

 

فعالیت های پلان شده سال مالی 1395:

در این بخش فعالیت های پلان شده ریاست تفتیش داخلی طی سال مالی 1395 گنجانیده شده است.

ریاست تفتیش داخلی اداره مستقل ارگانهای محلی؛ طی سال مالی 1395 (34) سی و چهار ولایت کشور را شامل پلان بررسی امورات مالی و حسابی ساخته است که از جمله سی و چهار ولایت کشور (25) بیست و پنج ولایت تحت بررسی و تفتیش قرار گرفته است و متباقی با در نظرداشت نسبت تداخل با پلان اداره عالی تفتیش از تفتیش و بررسی بازمانده است که در این صورت با در نظر داشت پلان ربع وار ریاست تفتیش داخلی که پانزده روز قبل از شروع هر ربع به اداره محترم عالی تفتیش جهت همآهنگی و عدم تداخل پلانی ارسال می گردد، پلان ریاست تفتیش داخلی کاملاً تطبیق گردیده و کدام مرجع از تطبیق باز نماند است.

 

فعالیت های تکمیل شده سال مالی 1395:

در این بخش تمام فعالیت های که تکمیل شده ریاست تفتیش داخلی به صورت شماره وار گنجانیده شده است.

طی ربع اول سال مالی 1395: ولایات کندهار، هلمند، میدان وردک،تخار، بلخ ، لوگر،هرات و ننگرهار.

طی ربع دوم سال مالی 1395: ولایات نیمروز ، بغلان ، بدخشان ، کاپیسا ، لغمان ، کابل ، فاریاب و سرپل .

طی ربع سوم سال مالی 1395: ولایات زابل ، بامیان ، پکتیا ، پکتیکا ، پروان ، غور و مرکز اداره مستقل ارگانهای محلی .

طی ربع چهارم سال مالی 1395: ولایات  کندز و نورستان.

 

 

 

نتایج فعالیت های تکمیل شده

نتایج فعالیت های تکمیل شده، ریاست تفتش داخلی و از صورت تحقق آن توسط مراجع تحت تفتیش اطمینان داده خواهد شد

طی ربع اول سال مالی 1395:

 1. طی ربع اول سال مالی 1395 بالاثر گزارش به تحصیل مبلغ (125185018) یکصدو بیست و پنج ملیون یک صد و هشتاد و پنج هزار و هژده افغانی باقیات سالهای ماضیه هدایت داده شده است.
 2. طی ربع اول سال مالی به بازگشتی مبلغ (29628661) افغانی بیست و نه میلیون ششصد و بیست هشت هزار و شش صد و شصت و یک افغانی بابت اضافه حواله از کارمندان هدایت داده شده است.
 3. طی ربع اول سال 1395 به تحصیل مبلغ (196819633) یک صد و نود شش ملیون هشت صد و نوزده هزار ششصد و سی و سه افغانی از افراد و اشخاص (قرار دادی ها) هدایت داده شده است.
 4. طی ربع اول سال مالی 1395 به تحصیل مبلغ (780485) افغانی هفت صد و هشتاد هزار و چهار صد و هشتاد و پنج افغانی بابت جریمه تاخیر تحویلی هدایت داده شده است.
 5. طی ربع اول سال مالی 1395 به تحصیل مبلغ (4283437) افغانی چهار ملیون و دو صد هشاد و سه هزار و چهار صدو سی و هفت افغانی بابت کم وضعی مالیه هدایت داده شده است.
 6. طی ربع اول سال مالی 1395: به تحصیل مقدار (78417) هفتاد و هشت هزار و چهار صد و هفده لیتر تیل از کارمندان هدایت داده شده است.
 7. طی ربع اول سال مالی 1395 به قیدیت  (35) سی و پنج قلم جنس فاضل و تحصیل (16) قلم جنس باقی از معتمدین هدایت داده شده است.
 8. طی ربع اول سال مالی 1395: نسبت سهل انگاری و تخلفات در وظایف شان به تعداد (17) هفده نفر کارمندان توصیه، به (1) نفر کارمند اخطار و (4) چهار نفر به مراجع عدلی و قضایی معرفی گردیده است.

طی ربع دوم سال مالی 1395:

 1. طی ربع دوم سال مالی 1395 بالاثر گزارش به تحصیل مبلغ (9205520) نه ملیون دو صد و پنج هزار و پنج صد و بیست افغانی باقیات سالهای ماضیه هدایت داده شده است.
 2. طی ربع دوم سال مالی به بازگشتی مبلغ (2932042) افغانی دو ملیون و نه صد و سی و دو هزار و چهل دو افغانی بابت اضافه حواله از کارمندان هدایت داده شده است.
 3. طی ربع دوم سال 1395 به تحصیل مبلغ (395459712) سه صدو شصت و پنج ملیون و چهار صدو پنجاه و نه هزار و هفت صد و دوازده افغانی از افراد و اشخاص (قرار دادی ها) هدایت داده شده است.
 4. طی ربع دوم سال مالی 1395 به تحصیل مبلغ (2941223) افغانی دو ملیون نه چهل و یک هزار و دو صد و بیست و سه افغانی بابت جریمه تاخیر تحویلی هدایت داده شده است.
 5. طی ربع دوم سال مالی 1395 به تحصیل مبلغ (192370) افغانی یک صد و نود دو هزار سه صد و هفتاد افغانی بابت کم وضعی مالیه هدایت داده شده است.
 6. طی ربع دوم سال مالی 1395: به تحصیل مقدار (1267) یک هزار و دو صد و شصت و هفت لیتر تیل از کارمندان هدایت داده شده است.
 7. طی ربع دوم سال مالی 1395 به قیدیت  (24) بیست و چهار قلم جنس فاضل و تحصیل (10) ده قلم جنس باقی از معتمدین هدایت داده شده است.
 8. طی ربع دوم سال مالی 1395: نسبت سهل انگاری و تخلفات در وظایف شان به تعداد (16) نفر کارمندان توصیه و (2) نفر به مراجع عدلی و قضایی معرفی گردیده است.

طی ربع سوم سال مالی 1395:

 1. طی ربع سوم سال مالی 1395 بالاثر گزارش به تحصیل مبلغ (402154) چهار صدو دو هزار و یک صد و پنجاه و چهار افغانی باقیات سالهای ماضیه هدایت داده شده است.
 2. طی ربع سوم سال مالی به بازگشتی مبلغ (14033430) افغانی چهارده ملیون سی و سه هزارو چهار صدو سی افغانی بابت اضافه حواله از کارمندان هدایت داده شده است.
 3. طی ربع سوم سال 1395 به تحصیل مبلغ (237884080) دو صد و سی هفت ملیون هشصد و هشتاد چهار هزارو هشتاد افغانی از افراد و اشخاص (قرار دادی ها) هدایت داده شده است.
 4. طی ربع سوم سال مالی 1395 به تحصیل مبلغ (898421) افغانی هشت صدو نود و هشت هزارو چهار صدو بیست و یک افغانی بابت جریمه تاخیر تحویلی هدایت داده شده است.
 5. طی ربع سوم سال مالی 1395 به تحصیل مبلغ (312716) افغانی سه صد و دوازده هزارو هفت صد شانزده افغانی بابت کم وضعی مالیه هدایت داده شده است.
 6. طی ربع سوم سال مالی 1395: به تحصیل مقدار (42510) چهل و دو هزار و پنجصدو ده لیتر تیل از کارمندان هدایت داده شده است.
 7. طی ربع سوم سال مالی 1395 به قیدیت  (4) چهار قلم جنس فاضل و تحصیل (5) پنج قلم جنس باقی از معتمدین هدایت داده شده است.
 8. طی ربع سوم سال مالی 1395: نسبت سهل انگاری و تخلفات در وظایف شان به تعداد (17) هفده نفر کارمندان توصیه و (1) یک اخطار و (1) یک نفر به مراجع عدلی و قضایی معرفی گردیده است.

طی ربع چهارم سال مالی 1395:

 نتایج ولایت کندز :

 1- درمحسوبی مبلغ (341239) افغانی اسناد تحت دوران هدایت داده شده است .

2- به تحصیل مبلغ(11564) افغانی بابت اضافه حواله معاش از رئیس منابع بشری که به ولایت غزنی تبدیل گردیده است هدایت داده شده است ضمناً به نسبت عدم توجه به حاضری و اضافه حواله معاش به دونفرمدیر اجرائیه و حاضری توصیه داده شده است .

3- به تحصیل مبلغ (77905) افغانی بابت 7% مالیه بابت خریداری تیل وغذا ازرستورانت ها و تانک های تیل که ازپول وجه دسترسی بمصرف رسیده هدایت داده شده است .

4-  به لیلام یکعراده واسطه غیرفعال در صورت که قابل ترمیم نباشد مطابق قانون هدایت داده شده است .

نتایج ولایت نورستان:

 1- به بازگشت مبلغ (189373) افغانی بابت اضافه حواله ماکول و غیرحاضری و اضافه کاری ازکارمندان هدایت داده شده است .

2-  به تحصیل ملغ(113960) افغانی بابت 7% مالیه از فروشنده گان هدایت داده شده است .

3-  به تحصیل مبلغ (14002) افغانی ازسیداحمد که از گزارش قبلی تحصیل نگردیده هدایت داده شده است .

خلاصه دست آورد پولی و جنسی و غیره اینریاست طی سه ربع سال مالی 1395 قرار ذیل نگاشته می شود:

از بابت تحصیل باقیات، مبالغ قابل بازگشتی، جریمه وضع شده مالیه مبلغ (990958902) نه صد و نود ملیون نه پنجاه و هشت هزار و نه صد و دو افغانی

در بخش جنسی به تحصیل قیمت مقدار (122194) لیتر تیل، قیدیت (63) قلم جنس فاضل و تحصیل (31) سی و یک قلم جنس باقی هدایت داده شده است.

نسبت سهل انگاری در وظیفه به (50) پنجاه نفر توصیه، (2) دو نفر اخطار و نسبت اجراات غیر قانونی (7) نفر جهت بازپرس به مراجع عدلی و قضایی معرفی گردیده است.

 

 

فعالیت های درحال اجرا:

در این بخش فعالیت های انعکاس داده شده است که طی سال مالی 1395 پلان گذاری شده و هم اکنون در حال تطبیق است.

شماره

فعالیت

تحلیل پیشرفت

فیصدی پیشرفت

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

فعالیت های آغاز نا شده

امکان دارد که در بعضی حالات خاص یک و یا چند فعالیت پلان شده نسبت عوامل مشخص مانند مشکلات امنیتی آغاز نشده باشد. این نوع فعالیت ها با درنظرداشت پلان در این بخش ذکر می گردد. همکاران محترم حتماً عوامل مشخصی که باعث عدم آغاز فعالیت شده است، بصورت مختصر و تحلیلی ذکر می نمایند.

ریاست تفتیش داخلی پلان سالانه ای خویش را به صورت کامل تطبیق کرده است.

 

ج: فعالیت های معطل شده

فعالیت های معطل شده عبارت از فعالیت های است که اجرای آن آغاز ولی نسبت عوامل مشخص کار آن معطل شده باشد. تفاوت بین فعالیت آغاز نا شده و معطل شده اینست که فعالیت آغاز نا شده فعالیتی است که اصلاً کار تحقق آن شروع نشده باشد، در حالیکه کار فعالیت معطل شده، یکبار آغاز شده ولی نسبت عوامل مشخص توقف نموده باشد.

 

 

 

دیگر دست آورد ها یافعالیت های بیرون از پلان:

دیگردستآوردهاییافعالیت ها عبارت از فعالیت های است که در پلان سالانه ریاست نبوده ولی نسبت نیازمندی یا تقاضای آن فعالیت ها را ریاست انجام داده است. به طور مثال جمع آوری معلومات در مورد بیجا شدگان جنگ، آسیب دیده گان حوادث طبعی یا بعضی موارد دیگر.

علاوه بر پلان مرتبه ریاست تفتیش داخلی فعالیت های تفتیش و بررسی مراجع به صورت فوق العاده از قبیل ولایت میدان وردک و دو گروپ بداخل اداره توظیف گردیده اند که گزارش خویش را ارائه کرده اند.

 

مشکلات

مشکلات به دو نوع میباشد، یکی آن که توسط خود اداره (داخلی) قابل حل میباشد و دیگر آن که حل آن نیاز به همکاری های ادارات دیگر (بیرون اداره) دارد.

شماره

مشکلات

راه حل های پیشنهادی

مشکلات که داخل اداره قابل حل هستند.

1

 

 

2

 

 

3

 

 

مشکلات که حل آن نیاز به همکاری ادارات دیگر است.

4

 

 

 

قرار شرح فوق گزارش هذا بداخل (6) ورق ترتیب و تقدیم است با احترام.