پلان های آینده

پلان کاری: ریاست تفتیش داخلی پلان کاری خویش را که شامل بررسی دفاتر مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی، دفاتر مرکزی ولایات، شاروالیهای مرکز ولایات، شوراهای ولایتی، ولسوالیها و شاروالیهای ولسوالیها را ترتیب نموده و شامل پلان کاری خویش می سازد و بعدآ جهت هماهنگی به اداره عالی تفتیش به صورت ربعوار غرض جلوگیری از تداخل وظیفوی به آن اداره ارسال می نماید.

و هم چنان برای تمام بست ها و کارمندان ریاست تفتیش داخلی، مطابق به لایحه وظایف و پلان کاری عمومی، پلان کار ترتیب و بعد از منظوری ریاست تفتیش داخلی به منصه اجرا قرار می گیرد.

                                                                                                                                                 

پلان کاری ربع اول سال مالی 1396 ریاست تفتیش داخلی اداره مستقل ارگانهای محلی از بابت بررسی امورات سال مالی 1395مراجع مندرج جدول هذا.

شمـــــــــــاره

مــــراجع قابل بازرسی

موضوعات قابل بازرسی

سالهای قابل بازرسی

نوع بازرسی

میعاد بازرسی

تاریخ اجرای تفتیش

اجراکننده

ملاحظات

شروع

ختم

ربــــــــــــع اول

امور مالی وحسابی

1395

بعدی

دوماه

پانزده جدی سال مالی  1396

 پانزده حوت سال مالی 1396

تیم تفتیش

 

1

ولایت کندهار , شاروالی مرکز , شورای ولایتی  ولسوالی ها وشاروالی ولسوالی ها.

//

//

//

دوماه

//

//

//

 

2

ولایت خوست , شاروالی مرکز , شورای ولایتی  ولسوالی ها وشاروالی ولسوالی ها.

//

//

//

دوماه

//

//

//

 

3

ولایت لغمان , شاروالی مرکز , شورای ولایتی  ولسوالی ها وشاروالی ولسوالی ها.

//

//

//

دوماه

//

//

//

 

4

ولایت ننگرهار , شاروالی مرکز , شورای ولایتی  ولسوالی ها وشاروالی ولسوالی ها.

//

//

//

دوماه

//

//

//

 

5

ولایت بلخ, شاروالی مرکز , شورای ولایتی  ولسوالی ها وشاروالی ولسوالی ها.

//

//

//

دوماه

//

//

//

 

6

ولایت هلمند , شاروالی مرکز , شورای ولایتی  ولسوالی ها وشاروالی ولسوالی ها.

//

//

//

دوماه

//

//

//

 

7

ولایت میدان وردک , شاروالی مرکز , شورای ولایتی  ولسوالی ها وشاروالی ولسوالی ها.

//

//

//

دوماه

//

//

//

 

 

پلان کاری ربع دوم سال مالی 1396 ریاست تفتیش داخلی اداره مستقل ارگانهای محلی از بابت بررسی امورات سال مالی 1395مراجع مندرج جدول هذا.

شمـــــــــــاره

مــــراجع قابل بازرسی

موضوعات قابل بازرسی

سالهای قابل بازرسی

نوع بازرسی

میعاد بازرسی

تاریخ اجرای تفتیش

اجراکننده

ملاحظات

شروع

ختم

ربــــــــــــع دوم

امور مالی وحسابی

1395

بعدی

دوماه

پانزده حمل سال مالی 1396

پانزده جوزا سال مالی 1396

تیم تفتیش

 

1

ولایت پکتیا, شاروالی مرکز , شورای ولایتی  ولسوالی ها وشاروالی ولسوالی ها.

//

//

//

دوماه

//

//

//

 

2

ولایت هرات , شاروالی مرکز , شورای ولایتی  ولسوالی ها وشاروالی ولسوالی ها.

//

//

//

دوماه

//

//

//

 

3

ولایت غزنی , شاروالی مرکز , شورای ولایتی  ولسوالی ها وشاروالی ولسوالی ها.

//

//

//

دوماه

//

//

//

 

4

ولایت پروان , شاروالی مرکز , شورای ولایتی  ولسوالی ها وشاروالی ولسوالی ها.

//

//

//

دوماه

//

//

//

 

5

ولایت بغلان, شاروالی مرکز , شورای ولایتی  ولسوالی ها وشاروالی ولسوالی ها.

//

//

//

دوماه

//

//

//

 

6

ولایت فاریاب, شاروالی مرکز , شورای ولایتی  ولسوالی ها وشاروالی ولسوالی ها.

//

//

//

دوماه

//

//

//

 

7

ولایت سرپل , شاروالی مرکز , شورای ولایتی  ولسوالی ها وشاروالی ولسوالی ها.

//

//

//

دوماه

//

//

//

 

 

پلان کاری ربع سوم سال مالی 1396 ریاست تفتیش داخلی اداره مستقل ارگانهای محلی از بابت بررسی امورات سال مالی 1395مراجع مندرج جدول هذا.

شمـــــــــــاره

مــــراجع قابل بازرسی

موضوعات قابل بازرسی

سالهای قابل بازرسی

نوع بازرسی

میعاد بازرسی

تاریخ اجرای تفتیش

اجراکننده

ملاحظات

شروع

ختم

ربــــــــــــع سوم

امور مالی وحسابی

1395

بعدی

دوماه

پازده سرطان سال مالی 1396

پانزده سنبله سال مالی 1396

تیم تفتیش

 

1

ولایت کندز, شاروالی مرکز , شورای ولایتی  ولسوالی ها وشاروالی ولسوالی ها.

//

//

//

دوماه

//

//

//

 

2

ولایت بدخشان , شاروالی مرکز , شورای ولایتی  ولسوالی ها وشاروالی ولسوالی ها.

//

//

//

دوماه

//

//

//

 

3

ولایت جوزجان, شاروالی مرکز , شورای ولایتی  ولسوالی ها وشاروالی ولسوالی ها.

//

//

//

دوماه

//

//

//

 

4

ولایت فراه, شاروالی مرکز , شورای ولایتی  ولسوالی ها وشاروالی ولسوالی ها.

//

//

//

دوماه

//

//

//

 

5

ولایت تخار, شاروالی مرکز , شورای ولایتی  ولسوالی ها وشاروالی ولسوالی ها.

//

//

//

دوماه

//

//

//

 

6

ولایت پنجشیر, شاروالی مرکز , شورای ولایتی  ولسوالی ها وشاروالی ولسوالی ها.

//

//

//

دوماه

//

//

//

 

7

ولایت کاپیسا, شاروالی مرکز , شورای ولایتی  ولسوالی ها وشاروالی ولسوالی ها.

//

//

//

دوماه

//

//

//

 

                   

پلان کاری ربع چهارم سال مالی 1396 ریاست تفتیش داخلی اداره مستقل ارگانهای محلی از بابت بررسی امورات سال مالی 1395مراجع مندرج جدول هذا.

شمـــــــــــاره

مــــراجع قابل بازرسی

موضوعات قابل بازرسی

سالهای قابل بازرسی

نوع بازرسی

میعاد بازرسی

تاریخ اجرای تفتیش

اجراکننده

ملاحظات

شروع

ختم

ربــــــــــــع چهارم

امور مالی وحسابی

1395

بعدی

دوماه

پانزده میزان سال مالی 1396

پانزده قوس سال مالی 1396

تیم تفتیش

 

1

ولایت کابل , شورای ولایتی  ولسوالی ها وشاروالی ولسوالی ها.

//

//

//

دوماه

//

//

//

 

2

ولایت کنرها , شاروالی مرکز , شورای ولایتی  ولسوالی ها وشاروالی ولسوالی ها.

//

//

//

دوماه

//

//

//

 

3

ولایت پکتکا, شاروالی مرکز , شورای ولایتی  ولسوالی ها وشاروالی ولسوالی ها.

//

//

//

دوماه

//

//

//

 

4

ولایت سمنگان, شاروالی مرکز , شورای ولایتی  ولسوالی ها وشاروالی ولسوالی ها.

//

//

//

دوماه

//

//

//

 

5

ولایت بامیان, شاروالی مرکز , شورای ولایتی  ولسوالی ها وشاروالی ولسوالی ها.

//

//

//

دوماه

//

//

//

 

6

ولایت لوگر, شاروالی مرکز , شورای ولایتی  ولسوالی ها وشاروالی ولسوالی ها.

//

//

//

دوماه

//

//

//

 

7

ولایت نمیروز, شاروالی مرکز , شورای ولایتی  ولسوالی ها وشاروالی ولسوالی ها.

//

//

//

دوماه

//

//

//

 

 

قرارشرح فوق , پلان بازرسی سال مالی (1396) آمریت تحلیل وتوحید ریاست تفتیش داخلی اداره مستقل ارگانهای محلی در ظرف چهار ورق جدول ترتیب وتقدیم است .

                                                                                                                                                                                                   با احترام