پلان ها

پلان کاری: ریاست تفتیش داخلی پلان کاری خویش را که شامل بررسی دفاتر مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی، دفاتر مرکزی ولایات، شاروالیهای مرکز ولایات، شوراهای ولایتی، ولسوالیها و شاروالیهای ولسوالیها را ترتیب نموده و شامل پلان کاری خویش می سازد و بعدآ جهت هماهنگی به اداره عالی تفتیش به صورت ربعوار غرض جلوگیری از تداخل وظیفوی به آن اداره ارسال می نماید.

و هم چنان برای تمام بست ها و کارمندان ریاست تفتیش داخلی، مطابق به لایحه وظایف و پلان کاری عمومی، پلان کار ترتیب و بعد از منظوری ریاست تفتیش داخلی به منصه اجرا قرار می گیرد.