وظایف عمده

وظایف ریاست تفتیش داخلی

  • مطالعه طرح تشکیل، بودجه سنوی و نتایج صورت تطبیق آن.
  • بررسی از فعالیت های مالی و اداری مرکز و ادارات محلی، به اساس پلان منظور شده سال و بررسی های آن بر اساس اوامر مقام اداره مستقل ارگانهای محلی عندالموقع، آرائه گزارش و نتایج بررسی به مقام اداره و ابلاغ آن به مراجع ذیربط.
  • اشتراک در کمیسیون های طرح لوایح، تعلیمات نامه ها، مجالس اداری و غیره مربوط به اداره مستقل ارگانهای محلی.
  • مطلع ساختن عاجل مقام اداره از تخلفات غیر مجاز در ادارات مربوط اداره مستقل ارگانهای محلی، در سطح مرکز و ولایات به منظور جلوگیری از آن و تعقیب قانونی آن.
  • بررسی راپورهای سالانه مالی بمنظور شفافیت حسابگیری و حسابدهی از مراجع ذیربط مربوط اداره مستقل ارگانهای محلی در سطح مرکز و ولایات.
  • انجام سایر وظایف که حسب لزوم دید مقام محترم اداره مستقل ارگانهای محلی به صورت پلانی و غیر پلانی تفویض میگردد در شرف اجرا از طرف ریاست تفتیش داخلی قرار داده میشود.
  • بررسی قضایای خاص که از طرف مقامات صالحه هدایت داده میشود.

تعین و توظیف گروپ های بازرسی و تفتیش بمرکز و ولایات.