چارت تشکیلاتی

تشکیل ریاست تفتیش داخلی

ریاست تفتیش داخلی در حال حاضر دارای دو آمریت بست سوم بوده و مدیریت اجرئیه بست پنجم می باشد که آمریت تحلیل و توحید متشکیل از چهار بست کارشناس رتبه چهارم و آمریت تفتیش دارای 24 نفر مفتش بست چهارم است که تعداد ادارات تحت تفتیش در سطح ادارات محلی و مرکز قرار ذیل میباشد:

1.     دفاتر مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی: (1) واحد.

2.      دفاتر مرکزی ولایت: (34) واحد.

3.     شورا های ولایتی: (34) واحد.

4.     تعداد شاروالی های ولایات (33) واحد.

5.     364 ولسوالی (دفاتر مرکزی ولسوالیها) اداره و 12 ولسوالی غیر رسمی.

6.      120 شاروالی ولسوالی

که مجموع ادارات تحت تفتیش در حدود (598) واحد بودجوی و اداره به شمول (12) واحد غیر رسمی ولسوالی بوده که تفتیش و بررسی آن در شرایط فعلی با قلت تشکیل موجوده مفتشین که در حدود 24 نفر می باشد، بسیار مشکل است ولی با آنهم نظر به تشکیل موجوده در سالهای اخیر با وجود که ریاست تفتیش داخلی یک اداره جدید التاسیس می باشد دست آورد های بسیار خوبی را در عرصه فعالیت های مالی و اقتصادی و هم چنان حکومت داری خوب در ادارات محلی داشته است و فلسفه وجودی تفتیش را حفظ کرده است.