بیوگرافی رئیس

بیوگـرافی محترم عبـــــدالحبیب (جبارخـــیل)

رئیس تفیش داخلی اداره مستقل ارگانهای محلی

محترم عبدالحبیب (جبارخیل) فرزند سیدحبیب در سال 1341 در ولایت ننگرهار بدنیا آمده دوران کودکی خویش را الی دوران تعلیم و تربیه در همانجا سپری نموده که بعداً تعلیمات ابتدایی خود را در کابل از مکتب ابتدائیه بیهقی شروع نموده، دوره متوسطه را در لیـــسه محبوبه سلــطانی(لامعه شهید) و دوره لیــسه را از لیــسه شاه دوشمشیره (ع) فارغ التحصیل گردیده است. و هم چنان در سال 1365 در پوهنحی سیاسی زمینی حربی پوهنتون شامل و در سال 1367 بسویه لیسانس فارغ گردیده است و سند لیسانس  پوهنتون سیاسی نظامی قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان را نیز باخود دارد. در سال 1393 شامل دیپارتمنت حقوق عامه پوهنحی حقوق پوهنتون یومف سویس به سویه ماستری گردیده, که هم اکنون محصل سمستر دوم سال جاری تحصیلی می باشد.

سوابق کاری:

از سال 1367 الی سال 1375 بحیث قوماندان کندک (3) 192 قول اردوی نمبر (3) مقرر و در بخش های مختلف در مربوطات وزرات دفاع ملی اجرای وظیفه نموده است، در زمان حاکمیت طالبان وقفه وظیفوی داشته است، بعد از سقوط رژیم متذکره از سال 1381 الی 1387 بحیث معاون قومندانی قول اردو در امور کار با اهالی مقرر و بعداً در پست های مختلف در مربوطات وزارت دفاع ملی اجرای وظیفه نموده، که در ختم همان سال قرارحکم شماره(5308) مورخ 27/8/1387  مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و امریه شماره (913) مورخ 11/9/1387 وزیر صاحب دفاع ملی، به رتبه چهارم ملکی تعدیل رتبه گردیده و از طریق رقابت ازاد در بست رتبه اول بحیث رئیس دفتر ولایت قندهار مقرر گردید که بعداً در سال 1388 بست 3 گروپ تفتیش ریاست تفتیش اداره مستقل ارگانهای محلی؛ مقرر گردیده و در سال 1390 در بست 3 آمریت تفتیش ریاست تفتیش داخلی اداره مستقل ارگانهای محلی، بحیث آمر تفتیش ریاست تفتیش داخلی از طریق رقابت آزاد مقرر و ایفای وظیفه نموده و بعداً در سال1392 قرار حکم شماره (5428) مورخ 2/8/1392 مقام عالی ریاست جمهوری؛ و مکتوب نمبر(1666) مورخ 16/9/1392 به بست 2 مطابق طرزالعمل (CBR) بحیث رئیس تفتیش داخلی اداره مستقل ارگانهای محلی، مقرر گردیده است و الی اکنون جهت خدمت گذاری به مردم و وطن وظیفه ی خویش را انجام میدهد.