چارت تشکیلاتی

           تشکیلات:

این اداره، به صورت مجموع (6821) تن کارمند در تشکیل خود دارد. شمار کارمندان موجود اداره به (۵۸۶۶) تن میرسد، که (495) تن آن‌ها شامل تشکیل مرکزی و (6326) تن شان شامل تشکیل ولایتی و محلی می‌باشند.

اداره مستقل ارگانهای محلی دارای (17) ریاست مرکزی و (121) ریاست ولایتی میباشد.

براساس تقسیمات اداری محلات، افغانستان دارای (364) ولسوالی رسمی و (۱۱) ولسوالی غیر رسمی میباشد.

جدا از شاروالی کابل، افغانستان دارای (15۶) شاروالی ولایتی و محلی میباشد.