قوانین و طرزالعمل ها

ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی.

قانون شورای ولایتی سال 1386 .............................................................. لینک دانلود

طرزالعمل شوراهای ولایتی سال 1386 ...................................................... لینک دانلود

 

ریاست خدمات اداره مستقل ارگانهای محلی

قانون تدارکات افغانستان .......................................................................... لینک دانلود

طرزالعمل تدارکات افغانستان ..................................................................... لینک دانلود

 

ریاست عمومی منابع بشری

میکانیزم تقرر شاروالان بست هاي رتبه سوم الی پنجم در سطح ولسوالیها ............. لینک دانلود

طرزالعمل استخدام و ارزیابی اجراآت معاونین ، والی و ولسوالان ....................... لینک دانلود

طرزالعمل تقرر شاروالان بست های رتبه سوم الی پنجم در سطح ولسوالی ها ....... لینک دانلود

طرزالعمل تقرر شاروالان مرکز ولایات و شاروالان بست 2 ولسوالی ها.............. لینک دانلود

 

طرزالعمل استخدام و ارزیابی معاونین والی و ولسوالان ................................ لینک دانلود

 

رهنمود شاروالی ها

رهنمود تساوی جنسیت در شاروالی ها................ دانلود فایل

رهنمود حساب دهی در شاروالی ها ..................... دانلود فایل

رهنمود حمایت از جوانان در شاروالی ها .............. دانلود فایل

رهنمود فعالیت های فرهنگی در شاروالی ها............. دانلود فایل