قوانین و طرزالعمل ها

ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی.

قانون شورای ولایتی سال 1386 .............................................................. لینک دانلود

طرزالعمل شوراهای ولایتی سال 1386 ...................................................... لینک دانلود

 

ریاست خدمات اداره مستقل ارگانهای محلی

قانون تدارکات افغانستان .......................................................................... لینک دانلود

طرزالعمل تدارکات افغانستان ..................................................................... لینک دانلود

 

ریاست عمومی منابع بشری

میکانیزم تقرر شاروالان بست هاي رتبه سوم الی پنجم در سطح ولسوالیها ............. لینک دانلود

طرزالعمل استخدام و ارزیابی اجراآت معاونین ، والی و ولسوالان ....................... لینک دانلود