قوانین

ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی.

قانون شورای ولایتی سال 1386 ........ لینک دانلود

طرزالعمل شوراهای ولایتی سال 1386 .......... لینک دانلود

 

ریاست خدمات اداره مستقل ارگانهای محلی

قانون تدارکات افغانستان ................ لینک دانلود

طرزالعمل تدارکات افغانستان............... لینک دانلود