ماموریت

وظیفه:

وظیفه: اداره مستقل ارگانهای محلی تحکیم صلح و ثبات، رسیدن به انکشاف و رشد و متوازن اقتصادی و عرصه خدمات بهتر از طریق پروسه های عادلانه و دموکراتیک در سطح ولایات و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی همه مردم افغانستان است.