دیدگاه

دیدگاه:

دیدگاه اداره مستقل ارگانهای محلی ایجاد تغییرات مثبت در زندگی مردم افغانستان از طریق فراهم نمودن زمینه حاکمیت خوب می باشد. اداره مستتقل ارگانهای محلی متعهد است تا زمینه حاکمیت مستقل، شفاف، حسابده، مشارکتی، موثر، فراگیر و همه شمول را در سطح ملی و محلی از طریق ارتقا و بهبود کارایی ادارات ولایتی و ولسوالی، شوراهای ولسوالی و شاروالی ها فراهم نماید.