معین پالیسی و مسلکی


محمد نادر یما

معیین پالیسی و تخنیکی اداره مستقل ارگان های محل

منحیث شهروند مسئول من در راستای ایجاد یک جامعه مسوؤل از طریق اتصال همشهریان سیاستمدار، تکنوترات، فعالین و بازرگانان، فعالیت مینمایم.

محمد نادر یما از 17 سال بدینسو در پست های متعدد در دفاتر ملل متحد، استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، کمیسیون حقوق بشر، وزارت خانه های مختلف دولت افغانستان برای مردم افغانستان خدمت نموده است. وی طی سه سال گذشته منحیث رئیس هماهنگی ستراتیژیک با اداره مستقل ارگانهای محل ایفای وظیفه نموده است و در این اواخر در اداره مستقل ارگانهای محل منحیث معیین استراتیژی و تخنیکی تقرر حاصل نموده است.

بعد از تقرر در بست مذکور وی در بخش عملیاتی، مدیریت و هماهنگی برنامه ها، تحلیل پالیسی، پلانگذاری استراتیژیک و رهبری نیز ایفای وظیفه نموده است. در حال حاضر برنامه تطبیق اصلاحات حکومت داری محلی، مدیریت هماهنگی تمویل کننده را مدیریت نموده و حمایت استراتیژیک را به هیئت رهبری نیز فراهم می کند.

وی همچنان در حمایه پروسه های ملی، پروسه انتقال امنیت و انحلال تیم های بازسازی ولایتی و در برنامه های انسجام همکاری های نظامی و ملکی نیز شرکت وسیع داشته است. موصوف در این اواخر به ایجاد یک پروسه اقدام نموده که منجر به برنامه انسجام همکاری های نظامی و ملکی افغانستان می شود. این پروسه یک شیوه جامع رسیدن به ثبات، حکومت داری و توسعه در سطح محلی می باشد.    

فراتر از تلاش های وی در حکومت، موصوف عضو ابتکار رهبران جوان افغانستان و ابتکار حکومت داری محلی در سرتاسر آسیا می باشد. وی همچنان بشکل دوامدار راجع به ایجاد دولت و اصلاحات حکومتداری محلی در دولت های شکننده مقاله می نویسد. وی منحیث یک بوروکرات و فعال، پروسه دسترسی جامع و متقابل برای تداوم انکشاف کنونی را تسهیل نموده و  به ساختن دولت ادامه می دهد. او برای افغانستان صلح آمیز، دموکرات و توسعه یافته از نظر اقتصاد نیز سعی می نماید.       

شما می توانید از طریق ایمیل آدرس و شماره تماس ذیل با من به تماس شوید:

nader.yama@gmail.com 

مبایل 0093 (0) 0700 171045.