دستاورد ها

  گزارش دور دوم کمیته جندر و جوانان 12 ولایت .... لینک دانلود ... لنیک دانلود

گزارش دور سوم کمیته جندر و جوانان ( 11 ) ولایت مورخ 20/8/1395 .... دانلود فایل

فشرده گزارشات ارسالی (20) ولایت از فعالیت های کمیسیون جوانان و جندر  ..... دانلود فایل

 

دستآورد های عمده آمریت جندر ..... دانلود فایل

 

فعالیت های آمریت جندر اداره مستقل ارگانهای محلی سال 1395 .... دانلود فایل

 

گزارش از سفر ولایت پکتیا....... دانلود فایل

 

گزارش سفر به ولایت لغمان ....... دانلود فایل