دستاورد ها

  گزارش دور دوم کمیته جندر و جوانان 12 ولایت .... لینک دانلود ... لنیک دانلود

گزارش دور سوم کمیته جندر و جوانان ( 11 ) ولایت مورخ 20/8/1395 .... دانلود فایل

فشرده گزارشات ارسالی (20) ولایت از فعالیت های کمیسیون جوانان و جندر  ..... دانلود فایل

 

دستآورد های عمده آمریت جندر ..... دانلود فایل

 

فعالیت های آمریت جندر اداره مستقل ارگانهای محلی سال 1395 .... دانلود فایل