دستاورد ها

گزارش کمپاین منع خشونت علیه زنان در ولایت کاپیسا

 قطع نامه کنفرانس توانمند سازی زنان

جلسات برج ثور سال 1396 داخل و خارج از اداره

گزارش دور دوم کمیته جندر و جوانان 12 ولایت .... لینک دانلود ... لنیک دانلود

گزارش دور سوم کمیته جندر و جوانان ( 11 ) ولایت مورخ 20/8/1395 .... دانلود فایل

فشرده گزارشات ارسالی (20) ولایت از فعالیت های کمیسیون جوانان و جندر  ..... دانلود فایل

دستآورد های عمده آمریت جندر ..... دانلود فایل

فعالیت های آمریت جندر اداره مستقل ارگانهای محلی سال 1395 .... دانلود فایل

گزارش از سفر ولایت پکتیا....... دانلود فایل

گزارش سفر به ولایت لغمان ....... دانلود فایل