زنان و حکومتداری محلی

توجه به موضوع زن و حمایت از حضورزنان در عرصه حکومت داری از همان آغاز مورد توجه مقامات اداره مستقل ارگانهای محل بوده است . آمریت جندر با در نظر داشت این موضوع در بخش ارتقای ظرفیت زنان همه ساله کوشش نموده تا تعداد از طبقه اناث را در بخش ها مختلف به برنامه های آموزشی طویل المدت و کوتا مدت معرفی نمایند .

که این بار هم سه نفر از طبقه اناث را از ریاست های مختلف اداره به برنامه آموزشی تحت عنوان اداره عامه در گروپ 12 نفری به  کشور دوست هندوستان معرفی واعزام گردیداند .