آمریت جندر

1.1.1.   واحد جندر

•           مشارکت زنان در تصمیم گیری ها ، حضور دایمی آمر جندر به حیث منشی کمیته حل اختلافات کارمندان مرکز و ولایات.

•           معرفی چهار تن از کارمندان طبقه اناث به کشور هندوستان عرض ارتقا ظرفیت و آموزش های مسلکی.

•           حمایت از حقوق و مسؤلیت های  زنان در سطح اداره به منظور جلوگیری از تلف شدن حقوق شان.

•           تنظیم برنامه های ارتقای ظرفیت در رابطه به مسایل جندر برای کارمندان اداره به همکاری ریاست ارتقای ظرفیت.

•           تجلیل از روز زن و سایر روزهای ملی و بین المللی  درمرکز وولایات

 

•           توزیع وجمع آوری بیش از (3000)  تعهد نامه خانم ها به دارالانشای شورای عالی صلح در رابطه به تحکیم پروسه صلح.

•           کمپاین مشترک با وزارت امورزنان در رابط به منع خشونت علیه زنان در 10 ولسوالی ولایت کابل  فرزه – کلکان – چاراسیاب – میر بچه کوت – قره باغ – بگرامی – شکردره – سروبی – استالف

            – گلدره راه اندازی گردید صورت گرفت.

•           ترتیب رهنمود مرور و تحلیل پالیسی از دیده گاه جندر با 6 وزارت خانه های سکتوری به همکاری وزارت امور زنان به تاسی از فرمان شماره 45 مورخ5/5/1392 مقام عالی ریاست جمهوری

            پیرامون آگاهی در مورد کاهش خشونت علیه زنان

•           جلسه فوق العاده به ارتباط روز جهانی منع خشونت علیه زنان در مقر ادارۀ مستقل ارگانهای محلی

•           اشتراک در ورکشاپ شش روزه آگاهی دهی زنان در سهمگیری تربیه و تعمیر خانواده  که ازجانب امارات متحده عربی  در مقر وزارت امور زنان ترتیب یافته بود.

•           تدویر ورکشاپ آموزشی تحت نام اساسات جندر برای کارمندان اداره  به همکاری ریاست ارتقای ظرفیت ریاست عمومی منابع بشری اداره

 

•           ورکشاپ یک روزه پیرامون پلان کاری ملی برای زنان افغانستان به همکاری وزارت امور زنان و توزیع فورم های نظارتی جهت خانه پری فورم های نیاز سنجی برای کارمندان اناث از بابت سال

            جاری به وزارت امور زنان .

•           تدویر ورکشاپ آموزشی تساوی جندر و ارائه پزنتیشن  برای (10) تن کارمندان ارتباطی ولایات درسطح شاروالیها .

•           اشتراک فعال در ورکشاپ آموزشی پنج روزه برای شبکه زنان رهبر در کمیسیون خدمات ملکی و عضو در کمیته داد خواهی .

•           ارسال قطعنامه (1325) شورای امنیت به (34) ولایات طی مکاتیب رسمی .

•           ارائه گزارش از اجراآت آمریت جندر بطور ماهوار، ربعوار و سالانه به مقام اداره، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت امور زنان.

•           اگاهی دهی به اساس پالیسی اداره مستقل ارگانهای محلی و استراتیژی انکشاف ملی افغانستان بمنظور جلب و جذب (30%) طبقه اناث در ادارت محلی .

•           اشتراک در جلسات ربعوار هماهنگی واحدهای جندر وزارت امور زنان و کمیسیون خدمات ملکی  .

•           دایر نمودن جلسات ماهوار و بررسی مشکلات کارمندان طبقه اناث .

•           ترتیب و ارسال پلان کاری برای کارمندان ارتباطی جندر در ولایات .