بیوگرافی رئیس

زنده گی نامه

عبدالمقتدر ناصری در سال 1359 در ولایت ننگرهار، ولسوالی چپرهار در یک فامیل متدین وعلم دوست به دنیا آمده.

تعلیمات ابتدای شانرا در دیار هجرت در پاکستان شهر پشاور در لیسه سید جماالدین افغان به پایان رسانده و در سال 1377 از لیسه عالی چپرهار فارغ گردیده به سویه معادل لسانس در رشته معاون داکتر (فلشر معالجوی)، به سویه لسانس در رشته اداری و دیپلوماسی پوهنخی حقوق و علوم سیاسی و به سویه ماستری در رشته مدیریت عمومی (General Management) تحصیل نموده است تقریبا دوازده سال در ساحات مختلف ایفای وظیفه نموده است.

هفت سال در انستیتوت علوم صحی ننگرهار به صفت استاد کدری و مسلکی ایفای وظیفه نموده. که در همین مدت زمان به حیث آمر دیپارتمنت های نرسنگ و قابله گی – مسول کیمته های فرهنگی، نظم و دیسیپلین، و سپورت – مسول جریده ژوند او روغتیا- معاون مسول مجله روغتیایی مشال که نشریه سه ماه ریاست صحت عامه ننگرهار است، و مسولیت هماهنگی تطبیق کریکولم با موسسه انکشافی اغاخان، نیز مسئولیت داشت (2002  - 2009)

از سال 2002 الی سال 2007 بطور (Part Time Job) بعد از وخت رسمی با کمپنی شایگان (Shaigan) به حیث مسئول ساحوی زون شرق وظیفه داشت

با موسسه فنکا افغانستان در بست های مدیر اداری، مسئول تفتیش داخلی زون شرق، ریس دفتر ساحوی زون شرق، ریس پالیسی سازی و بازار یابی به سطح افغانستان وظیفه اجرا نموده است (2006 – 2008)

در همین مدت زمان در پهلوی تلاش های فرهنگی دیگر، مسئول مدیر مجله  غوټۍ نیز بوده که اکنون عضو تحریر مجله نامبرده می باشد

در برنامه حکومتداری محلی و انکشاف USAID با موسسه  DAI به صفت معاون بخش حکومتداری زون شرق و بعدا به صفت مسول همان بخش اجرای وظیفه نموده. (2008 – 2009)

از سال 2009 بدینسو در اداره مستقل ارگانهای محلی در پست کارشناس پلانگذاری استراتیژیک ولایتی وبعدا به صفت آمر پالیسی ولایات، ولسوالیها و قریه جات انجام وظیفه نموده

در این مابین به یک مدت کم با موسسه اکسفام جی بی Oxfam-GB به حیث مسول بخش حکومتداری و هماهنګی وظیفه اجرا نموده که بعدا پس به اداره مستقل ارگانهای محلی به حیث آمر پالیسی پیوست

در این اواخر از طریق امتحان رقابت ازاد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به حیث ریس پالیسی و پلان این اداره گماشته شده