دستاوردها

دست آوردهاعمده و نتایج حاصل از اجراات کاری درسال 1394:

 • تدوین برنامه ملی دارای اولویت برای حکومتداری محلی
 • تسهیل و تطبیق موفق برنامۀ حمایت تخنیکی ادارۀ انکشافی انگلستان –  إ اس آی:
 • تدوین و آغاز برنامه حکومتداری محلی افغانستان (برنامه لوگو)
 • تطبیق برنامه سیکا ( برنامۀ ثبات در ساحات کلیدی) هدف عمده این برنامه  احیای ثبات در ساحات کلیدی از طریق نهادهای حکومتی در سطح ولایت و ولسوالی میباشد. این برنامه در بخشاهی حکومتداری و انکشاف محلی فعالیت مینماید.
 • تطبیق برنامۀ حمایت مراکز نشرات و آگاهی عامه
 • حمایت در تطبیق برنامه اصلاح یا برنامه ابتکار تقویت ادارات محلی
 • حمایت در تطبیق برنامۀ تقویت ادارات محلی و عرضۀ خدمات (SPAD)
 • حمایت در تطبیق برنامۀ حاکمیت محلی افغانستان
 • انعکاس و شریک ساختن مشکلات و نیازمندی های ضروری ولایات: لغمان، بدخشان، بادغیس، پکتیا، پکتیکا، سمنگان، کنرها و میدان وردک به مراجع ذیربط.
 • تائید و ارسال 2000 قطعه فورم شهادت و مجروحیت، شهدا و مجروحین حادثات ناگوار که به اثر حملات انتحاری، انفجار ماین های کنار جاده و انواع حملات دشمن، رویارویی بین نیروهای امنیتی و مخالفین، بمباردمان قوای هوایی کشور و نیرو های حمایتی شهید و مجروح میگردند، بریاست محترم عمومی اداره امور ریاست جمهوری و ریاست محترم دفتر ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان غرض اجرای مساعدت.
 • بررسی(مشکلات و نظارت از عملکرد پولیس محلی، معضلات قومی، مشکلات ولسوالی ها)در سطح ولایات و همکاری با موسسات مختلف که در موضوعات مشترک ملی مثل ماین پاکی و صلح.
 • همکاری در تدویر جلسات والیان 12 ولایت غرض اشتراک و ارائیه گزارش اولیت ها و مشکلات در جلسات کابینه و شورای امنیت ملی.
 • اجراات روی برنامه خط آهن ولایت کندز از مسیر شیرخان بندر الی مزارشریف در هماهنگی با وزارت فواید عامه.
 • طی مراحل اسناد و مدارک اعمار تعمیر پوهنتون شیخ ذاهد ولایت خوست.
 • رسیده گی و طی مراحل مشکلات و نیازمندیهای 34 ولایت طبق گزارشات جمع آوری شده به 35 وزارت خانه و ادارات مستقل.
 • تعداد ۲۳ پلانهای انکشافی که از ورایات مواصلت ورزیده بود بعد از مطالعه همه جانبه به وزارت خانه ها مربوطه شان ارسال گردید که در نتیجه به تعداد هفده پروژه در پلانهای سال ۱۳۹۵ شامل گردیده و کتبآ به ولایات  شامل شدن پروژه های واحد های دومی اطمینان داده شده
 • تعداد پروژه های که شامل پلان انکشافی تذکر یافته ولایات بود  از طریق آمریت حمایت پلانگذاری محلی به ولایات ارسال گردید ودر حال تطبیق می باشد
 • تکثیر پلان استراتیژی بیجا شدگان به تمام ولایات کشور.
 • تکثیر پلان سواد آموزی در سطح تمام ولایات و ولسوالی ها.
 • تطبیق کنفرانس سارک در ولایت بامیان.
 • اعزام هیئت مطابق احکام ریئس جمهور راجع به بررسی وضعیت جنگلات در ولایت کنرها.

توظیف هیئت همراه با وزیرصاحب انکشاف و دهات جهت توزیع مواد غذائی به ولسوالی ازره ولایت لوگر.

 • تامین ارتباطات با ادارات محلی واجراات  کار بوقت زمان آن.
 • اخذ اطمینانیه ازوزارت خانها جهت رسیدگی به مشکلات ونیازمندیهای واحدهای دومی وسومی ولایات

حصول اطمنان ازحل مشکلات ونیازمندیهای واحدهای دومی وسومی (34) ولایت کشور