وظایف عمده

 1. تأمین ارتباط، همآهنگی و ایجاد روحیه همکاری با ریاست های خدمات تخنیکی و سکتوری ولایات جهت حمایت از تمام امورات ولایت.
 2. حمایت، انسجام و اشتراک در مجالس پلان گذاری فعالیت ها و برنامه های ولایات  بسطح مرکز که توسط ادارات ذیربط حمایت میگردد.
 3. ایجاد تسهیلات در قسمت تطبیق و بررسی پروسه ها و سیستم ها جهت جمع آوری بموقع معلومات از ولایات.
 4.  هماهنگی در امور برنامه های ملی مانند مبارزه علیه مواد مخدر در سطح مرکز و ولایات.
 5. حمایت و مراقبت از پروسه طی مراحل تمام اسناد ولسوالی ها در مرکز بمنظور رسیده گی بموقع. 
 6. اداره، تنظیم،تامین ارتباط و همآهنگی امورات سکتوری و تخنیکی ولایات جهت همکاری و ارائه حمایت های تخنیکی به آن.
 7. مراقبت  از امور پلانگذاری ولایات و چگونگی تطبیق آن با مراجع ذیربط
 8. حمایت و انسجام برنامه های حکومتداری در سطح مرکز و ولایات و ایجاد میکانیزم های مشخص جهت هماهنگی موثر با سایر تمویل کننده گان که در سکتور حکومتداری محلی فعالیت مینمایند.
 9. تقویت همکاری ها در رابطه به برنامه ها و پروژه های تمویل شده از جانب تمویل کننده گان جهت تنظیم فعالیت ها و هماهنگی آن بمنظور رسیدگی به اهداف عمومی حکومتداری محلی.
 10. اشتراک در مجالس هماهنگی، انسجام و پلانگذاری برنامه های ملی و سایر موضوعات مرتبط جهت تحقق اهداف تعین شده.
 11. جلب همکاری و حمایت از پروسه ها و میکانیزیم های مشترک با جامعه بین المللی و دونران با در نظرداشت اولیت های اداره.
 12. همکاری و حمایت در انکشاف برنامه های مختلف النوع جهت تقویت حکومتداری محلی در سطح ولایات و ولسوالیها.