بیوگرافی رئیس

خلص سوانح محمد ناصر فگار، رئیس انسجام و تدوین برنامه های محلی

تحصیلات:

1. تعلیمات ثانوی عمومی، لیسه عالی رحمان بابا، پاکستان

2. لیسانس در رشته علوم سیاسی پوهنتون اسلامی علی گر، هندوستان

 

(سایر مشخصات مسلکی و یا برنامه های آموزشی)

1. انستیتوت ارتقای ظرفیت و مطالعات ملل متحد ، برنامۀ بعد از جنگ

 از ماه حمل 1390 الی ماه جدی 1390فیلو (محصل) در پروگرام یونیتار جاپان به افغانستان

2. انجمن مدیریت امریکا (American Management Association) ، آیالات متحدۀ امریکا از ماه حمل 1381 الی ماه حوت 1381 سرتیفیکت مسلکی در بخش های رهبری و مدیریت ( مهارت های حل مشکلات در فضای کاری، رهبری مؤثر ، مدیریت مؤثر)

3. دیپلوم یکساله در تکنالوژی معلوماتی از ماه جدی ۱۳۷۸ الی ماه جدی ۱۳۷۹ انستیتوت تکنالوژی معلوماتی پاکستان ، صدر ، پیشاور ، پاکستان

 

تجربه کاری رئیس انسجام و تدوین برنامه های محلی از سال 14/8/1392 تا به حال جریان دارد

 

مسئولیت های وظیفوی:

نظارت و مراقبت از چگونگی تطبیق اهداف، برنامه های و اجراآت کاری بخش های مربوطه تحت اثر غرض رسیدن به اهداف عمومی اداره.

همکاری و هماهنگی در امور برنامه های ملی روند انتقال مسئولیت ها، صلح و ادغام مجدد و مبارزه علیه مواد مخدر در دفاتر والی و ولسوالیها.

 

اداره، تنظیم، تامین ارتباط و هماهنگی امور سکتوری ادارات محلی جهت همکاری و ارایه حمایت های تخنیکی به آن.

تقویت همکاریها در رابطه به برنامه های واحد های محلی و پروژه های تمویل شده از جانب دونران جهت تنظیم فعالیت ها و هماهنگی آن بمنظور رسیدن به اهداف عمومی حکومتداری محلی

 

جلب همکاری و معاونیت مؤسسات دولتی، غیر دولـتی و دونران غرض تحقق برنامه ها با در نظرداشت اولیت های اداره.

 

تامین روابط به وزارت ها و ادارات دولتی بمنظور انسجام و پیشبرد هر چه بهتر امور

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده شود.