پلان های آینده

         اداره مستقل ارگانهای محلی

                                                                                                                     معینیت  پالیسی و مسلکی  

             ریاست واحدهای اداری  

                پلان کاری یکساله 1394 (  جدی ، دلو ، حوت حمل ، ثور ، جوزا ، سرطان ، اسد ، سنبله ، میزان ، عقرب ، قوس ) ریاست واحد های اداری 

اهداف ستراتیژی

اداره

 

پلان کاری 

شاخصهای

عمده

هدف کمی برای سالجاری

اهداف ربعوار

معیاد پروگرام

بودجه مکمل پروگرام

 

انواع وتعداد مستفید شونده گان

موقعیت وساحه تحت پوشش

تعدا د افرادیکه باید استخدام خواهد شد

 

نتایج متوقع

 

ربع اول

ربع دوم

ربع سوم

ربع

چهارم

100%

25%

25%

25%

25%

یکساله

انکشافی 

 

مرکز ولایات و ولسوالیها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø      

Ø      

Ø      

Ø      

Ø     - ایجاد ، ارتقا و بازسازي واحدهاي اداري طبق نيازمندي هاي اهالي كشور اقدام گردیده و در همين راستا طرح  جديد قانون اداره محلي که مستلزم زمان موجود می باشد براي تصویب شورای ملی   اماده گرديده است .

 

  - تهيه چاپ و تكثير نقشه هاي جغرافيائي و سیاسی واحدهاي اداري كشور، براي بهبود رهبري ، شفافيت فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي در بازسازي كشور ما بشتر كمك مينمايد .تدارک خواهد گردید.

 

 

رسیده گی  به مشکلات واحد های اداری در سطح کشور

ü        تثبیت دقیق سرحدات 34 ولایت  کشوربه همکاری  اداره جیودیزی و کارتوگرافی

ü       بررسی استملاک زمین هائیکه به منظور تطبیق  پروژه ها در ولایات  بنا بر ضرورت و کسرت نفوس تحت پلان قرار میگیرد  ونهائی ساختن اسناد ان

ü       تثبیت منازعات سرحدی ولایات و تصحیح ان در نقشه سال 2009و ارسال ان  به ولایات کشور .

ü       تشریک مساعی  با ادارات مرکزی احصائیه و جیودیزی و کارتوگرافی  بمنظور چک لست قریجات کشور .

ü       جمع اوری  احصائیه دقیق  قریجات  تمام واحد های اداری  در هر ولایت .

تنظیم  درست کاری  اداره ، رمینه حاکمیت شفاف و گسترده را درسطح ولایات و ولسوالیها بوجود خواهد اورد  

ربع اول

 

دوامدار

دوامدار

دوامدار

//

//

 

//

 

 

 

 

//

//

//

//

//

 

//

 

 

 

 

دوامدار

دوامدار

دوامدار

//

//

 

//

 

 

 

 

//

//

//

//

//

 

//

 

 

 

 

//

//

//

یکساله

انکشافی 

 

//

 

 

 

 

دوامدار

دوامدار

دوامدار

//

//

 

//

 

 

 

 

//

//

//

//

//

 

//

 

 

 

 

//

//

//

//

//

 

//

 

 

 

 

دوامدار

دوامدار

دوامدار

//

//

 

//

 

 

ب

 

 

 

 

 

 

 

یکساله

انکشافی 

 

//

 

 

تنظیم بهتر واحد های اداری در سطح ولسوالیها و ولایات

ü       جمع اوری فهرست تمام قریجات  نواحی  شاروالیها در سطح کشور و نقاط مهم شهری .

ü       طی مراحل قانونی   ولسوالی های جدید التاسیس  که از طریق  ولایات  پیشنهاد میگرد د .

ü       بررسی و طی مراحل اسناد قریجات  از یک ولسوالی  به ولسوالی دیگر بنا بر ضرورت های  مبرم اهالی  در سطح کشور انتقال  میابند  .

ü       بررسی ارتقا  درجه  ولسوالیها و برخی ولایات .

ü       تطبیق فرامین ، احکام  و قوانین  در مورد املاک و استملاک در سطح کشور

رفع مشکلات واحد های اداری برای حکومتداری سالم  پیامد مثبت خواهد داشت

ربع دوم

 

دوامدار

دوامدار

دوامدار

//

//

 

//

 

 

 

 

//

//

//

//

//

 

//

 

 

 

 

//

//

//

//

//

 

//

 

 

 

 

دوامدار

دوامدار

دوامدار

یکساله

انکشافی 

 

//

 

 

 

 

//

//

//

//

//

 

//

 

 

 

 

 

//

//

//

//

//

 

//

 

 

 

 

دوامدار

دوامدار

دوامدار

//

//

 

//

 

 

 

 

//

//

//

//

 

 

//

 

 

 

 

//

//

//

//

 

 

//

 

 

ج

 

 

 

 

دوامدار

دوامدار

دوامدار

یکساله

انکشافی

 

 

 

 

جلب همکاریهای ولایات  و ولسوالیها  مطابق  به استراتیژی اداره مستقل ارگانهای محلی

مجموع

ü       طی مراحل موقعیت دقیق   مرکزی واحد اداری  در ولایات و ولسوالیها .

ü       بررسی غصب املاک دولتی در سطح کشور و مطالبه ارقام از ولایات

ü       تثبیت دقیق  املاک دولتی  در سطح کشور

ü       طی مراحل  ایجاد والحاق  قریجات  در واحد های اداری  وولایات.

ü       تهیه و بدسترس قرار دادن  نقشه ها به مقیاس های مختلف  برای ولایات  و ولسوالیها  از طریق  اداره  جیودیزی  و کارتوگرافی .

بررسی دقیق واحد های اداری جلب همکاری مردم را نبست به دولت مرکزی بشتر خواهد کرد

ربع سوم

 

//

//

//

//

//

 

//

 

 

 

 

//

//

//

//

//

 

//

 

 

 

 

دوامدار

دوامدار

دوامدار

//

//

 

//

 

 

 

 

//

//

//

//

//

 

//

 

 

 

 

//

//

//

یکساله

انکشافی 

 

//

 

 

 

 

دوامدار

دوامدار

دوامدار

//

//

 

//

 

 

 

 

//

//

//

//

//

 

//

 

 

 

 

 

                                 

 

                                                                                                                 

اهداف ستراتیژی

اداره

 

پلان کاری 

شاخصهای

عمده

هدف کمی برای سالجاری

اهداف ربعوار

معیاد پروگرام

بودجه مکمل پروگرام

 

انواع وتعداد مستفید شونده گان

موقعیت وساحه تحت پوشش

تعدا د افرادیکه باید استخدام خواهد شد

 

نتایج متوقع

 

 

ربع اول

ربع دوم

ربع سوم

ربع

چهارم

 

100%

 

25%

25%

25%

یکساله

انکشافی 

 

مرکز ولایات و ولسوالیها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - تثبیت دقیق مرز های ولایات و ولسوالیهاو جمع اوری  دقیق قریجات فکت مثبت برای  حکومتداری محلی خواهد بود

 

 

 

ترتیب  کننده پلان عبدالغیاث (وردک) رئیس  واحد های

 

 

 

 

 

رسیده گی  به مشکلات واحد های اداری در سطح کشور

ü       تثبیت سرحدات ولایات ناامن و جمع اوری  قریجات  دقیق ان .

ü       طی مراحل قانونی   ولسوالی های جدید التاسیس  که از طریق  ولایات  پیشنهاد میگرد د .

ü       نهائی شدن 12 ولسوالی  موقت  از  طریق  پارلمان کشور  بحیث  ولسواای های دایمی .

ü       بررسی و طی مراحل اسناد قریجات  از یک ولسوالی  به ولسوالی دیگر بنا بر ضرورت های  مبرم اهالی  در سطح کشور انتقال  میابند 

ü       بررسی ارتقا  درجه  ولسوالیها و برخی ولایات .

ü       طی مراحل پروسه تغیر هسته  مرکزی واحد اداری  در ولایات و ولسوالیها .

ü       تثبیت دقیق  املاک دولتی  در سطح کشور

ü       طی مراحل  اسناد ساحات  شهری و پروژ ه های  عام المنفعه  در ولایات  و ولسوالیها

تنظیم  درست کاری  اداره ، رمینه حاکمیت شفاف و گسترده را درسطح ولایات و ولسوالیها بوجود خواهد اورد  

ریع چهارم

 

دوامدار

دوامدار

دوامدار

//

//

 

//

 

 

 

 

 

//

//

//

//

//

 

//

 

 

 

 

 

دوامدار

دوامدار

دوامدار

//

//

 

//

 

 

 

 

 

//

//

//

//

//

 

//

 

 

 

 

 

//

//

//

یکساله

انکشافی 

 

//

 

 

 

 

 

دوامدار

دوامدار

دوامدار

//

//

 

//

 

 

 

 

 

//

//

//

//

//

 

//

 

 

 

 

 

//

//

//

//

//

 

//

 

 

 

 

 

دوامدار

دوامدار

دوامدار

//

//

 

//