پلان های آینده

اهداف ستراتیژی

اداره

 

پلان کاری 

 
 
 

رسیده گی  به مشکلات واحد های اداری در سطح کشور

 •  
 •  
 •  تثبیت دقیق سرحدات 34 ولایت  کشوربه همکاری  اداره جیودیزی و کارتوگرافی
 • بررسی استملاک زمین هائیکه به منظور تطبیق  پروژه ها در ولایات  بنا بر ضرورت و کسرت نفوس تحت پلان قرار میگیرد  ونهائی ساختن اسناد ان
 • تثبیت منازعات سرحدی ولایات و تصحیح ان در نقشه سال و ارسال ان  به ولایات کشور .
 • تشریک مساعی  با ادارات مرکزی احصائیه و جیودیزی و کارتوگرافی  بمنظور چک لست قریجات کشور و GIS.
 • جمع اوری  احصائیه دقیق  قریجات  تمام واحد های اداری  در هر ولایت .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ب

 

 

تنظیم بهتر واحد های اداری در سطح ولسوالیها و ولایات

 •  
 • جمع اوری فهرست تمام قریجات  نواحی  شاروالیها در سطح کشور و نقاط مهم شهری .
 • طی مراحل قانونی   ولسوالی های جدید التاسیس  که از طریق  ولایات  پیشنهاد میگرد د .
 • تهیه و جمع اوری معلومات  واماده ساختن مواد لازمی نقشه هااز طریق  سیستم معلوماتی جغرافیائی ( GIS )
 • بررسی و طی مراحل اسناد قریجات  از یک ولسوالی  به ولسوالی دیگر بنا بر ضرورت های  مبرم اهالی  در سطح کشور انتقال  میابند  .
 • بررسی ارتقا  درجه  ولسوالیها و برخی ولایات .
 • تطبیق فرامین ، احکام  و قوانین  در مورد املاک و استملاک در سطح کشور.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ج

 

 

جلب همکاریهای ولایات  و ولسوالیها  مطابق  به استراتیژی اداره مستقل ارگانهای محلی

مجموع

 • طی مراحل موقعیت دقیق   مرکزی واحد اداری  در ولایات و ولسوالیها .
 • بررسی غصب املاک دولتی در سطح کشور و مطالبه ارقام از ولایات
 • تثبیت دقیق  املاک دولتی  در سطح کشور
 • طی مراحل  ایجاد والحاق  قریجات  در واحد های اداری  وولایات.
 • تهیه و بدسترس قرار دادن  نقشه ها به مقیاس های مختلف  برای ولایات  و ولسوالیها  از طریق  اداره  جیودیزی  و کارتوگرافی .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

اهداف ستراتیژی

اداره

پلان کاری 

 
 
 

رسیده گی  به مشکلات واحد های اداری در سطح کشور

 • تثبیت سرحدات ولایات ناامن و جمع اوری  قریجات  دقیق ان .
 • طی مراحل قانونی   ولسوالی های جدید التاسیس  که از طریق  ولایات  پیشنهاد میگرد د .
 • نهائی شدن 12 ولسوالی  موقت  از  طریق  پارلمان کشور  بحیث  ولسواای های دایمی .
 • بررسی و طی مراحل اسناد قریجات  از یک ولسوالی  به ولسوالی دیگر بنا بر ضرورت های  مبرم اهالی  در سطح کشور انتقال  میابند 
 • بررسی ارتقا  درجه  ولسوالیها و برخی ولایات .
 • طی مراحل پروسه تغیر هسته  مرکزی واحد اداری  در ولایات و ولسوالیها .
 • تثبیت دقیق  املاک دولتی  در سطح کشور
 • طی مراحل  اسناد ساحات  شهری و پروژ ه های  عام المنفعه  در ولایات  و ولسوالیها