دست آوردها

دست آورد های سال 1394:

 • تهیه بسته ارتقای ظرفیت برای شوراهای ولایتی
 • برگزاری سه دور کنفرانس نماینده گی بهتر برای تمامی اعضای شوراهای ولایتی دور سوم
 • برگزاری ورکشاپ آموزشی آگاهی دهی برای خانم وکلای شوراهای ولایتی کشور
 • تدویرورکشاپآموزشیدرموردوظایفومسؤلیتهایشورایولایتیبرایاعضایدورسومشوراهایولایتیدر تمام ولایات کشور
 • تدویرسیمنارآموزشیتحکیمروابطوهماهنگیمیانشورایولایتیواداراتولایتیبگونهآزمایشیدرسطحپنجولایتکشور
 • تدویر ورکشاپ مشورتی در خصوص مقرره اعمال صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی و طرزالعمل داخلی برای هیئت اداری شوراهای ولایتی کشور
 • تعدیل قانون شورای ولایتی
 • طرح و تدوین طرزالعمل  داخلی شورای ولایتی
 • طرح و تدوین مقرره اعمال صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی
 • تهیهرهنمودهایعملیاتیمقررهاعمالصلاحیتنظارتیشوراهایولایتیدربخشهایصحت،معارف،زراعت،عدلیوقضائی
 • آماده سازیمقررهاعمالصلاحیتنظارتیشوراهایولایتیجهت تائیدکابینه جمهوری اسلامی افغانستان
 • بازنگری تشکیل دفتر شورای ولایتی و ارتقای آن به آمریت انسجام امور شوراهای محلی
 • تطبیق تشکیل جدید در 21 شورای ولایتی کشور
 • تدوینپلانعملیاتیسالانهشوراهایولایتی
 • طرح استقلالیت اداری شورای ولایتی از مقام ولایت
 • بازنگری تشکیل ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی
 • بازنگری لایحه وظایف کارمندان اداری دفاتر اداری شوراهای محلی و ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی
 • تهیه، تدارک و ارسال کمپیوتر، اسکنر، UPS، پرنتر و تونر برای شوراهای ولایتی
 • همکاری و هماهنگی در قسمت برگزاریدومین دور انتخاباتهیئتاداریشورایولایتی جدید

تعدیل میکانیزمشریکسازیمعلوماتشوراهایولایتی