دستاوردها

در بخش ارتباط و انسجام

 • ازدیاد در بودجه شوراهای ولایتی
 • اعمار تعمیر برای 21 شورای ولایتی
 • استخدام کارشناسان برای شوراهای ولایتی
 • بازنگری تشکیل دفتر شورای ولایتی و ارتقای آن به آمریت انسجام امور شوراهای محلی
 • تطبیق تشکیل جدید در 21 شورای ولایتی کشور
 • تدوین پلان عملیاتی سالانه  شوراهای ولایتی
 • طرح استقلالیت اداری شورای ولایتی از مقام ولایت
 • بازنگری تشکیل ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی
 • بازنگری لایحه وظایف کارمندان اداری دفاتر اداری شوراهای محلی و ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی
 • تهیه، تدارک و ارسال کمپیوتر، اسکنر، UPS، پرنتر و تونر برای شوراهای ولایتی
 • تطبیق تشکیل جدید جهت آوردن اصلاحات در ریاست عمومی انجسام امور شوراهای محلی و ارتقای دفاتر شوراهای ولایتی 21 ولایت به آمریت های انسجام امور شوراهای محلی.

 

در بخش رسیده گی به شکایات محلی

 • دریافت سهمیه حج برای شوراهای ولایتی کشور
 • همکاری و هماهنگی در قسمت برگزاری دومین دور انتخابات هیئت اداری شورای ولایتی جدید
 • تعدیل میکانیزم شریک سازی معلومات شوراهای ولایتی
 • تهیه و ترتیب پلان استندرد برای شوراهای ولایتی
 • تهیه میکانیزم گزارش دهی برای شوراهای ولایتی

 

در بخش حمایت و انکشاف شوراهای محلی

 • توشیح مقرره طرز نظارت شوراهای ولایتی از جانب رئیس جمهور
 • تهیه مسوده قانون شوراهای محلی.
 • تهیه میکانیزم رسیدگی به شکایات عامه
 • تهیه بسته ارتقای ظرفیت برای شوراهای ولایتی
 • تدویر ورکشاپ های آموزشی در مورد وظایف و مسؤلیت های شورای ولایتی برای اعضای دور سوم شوراهای ولایتی در تمام ولایات کشور
 • تدویر سیمنار آموزشی تحکیم روابط و هماهنگی میان شورای ولایتی و ادارات ولایتی بگونه آزمایشی درسطح پنج ولایت کشور:
 • برگزاری سه دور کنفرانس نماینده گی بهتر برای تمامی اعضای شوراهای ولایتی دور سوم
 • برگزاری ورکشاپ آموزشی آگاهی دهی برای خانم وکلای شوراهای ولایتی کشور:
 • تدویر ورکشاپ مشورتی در خصوص مقرره اعمال صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی و طرزالعمل داخلی برای هیئت اداری شوراهای ولایتی کشور:
 • تدویر ورکشاپ های آموزشی برای تمامی اعضای شوراهای ولایتی کشور در چندین مرحله
 • تهیه رهنمود های عملیاتی  مقرره اعمال صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی در بخش های صحت ، معارف ، زراعت ، عدلی و قضائی:
 • آماده سازی مقرره اعمال صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی جهت تائید کابینه جمهوری اسلامی افغانستان:
 • تهیه طرزالعمل داخلی شوراهای ولایتی